de stichting

logo Stichting Theaterineziatief

Statuten

 

 

Het Stichtingsbestuur bestaat uit:

Voorzitter: Henk te Biesebeek

Secretaris: Addie Birkhoff

Penningmeester: Pia Laning

Algemeen Bestuurslid: Assie Aukes

 

 

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting TheaterINEZiatief. 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden.

Doel

Artikel 2

De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van het produceren, schrijven, promoten, spelen en zingen van theatervoorstellingen en concerten in Friesland en overig Nederland en Duitsland, in de Nederlandse, Friese en Duitse taal, overige gebieden en talen niet uitgezonderd, door Inez Timmer en andere door haar aangewezen personen. 

De stichting heeft tevens ten doel het ondersteunen van het ontwikkelen van concepten op voormelde gebieden, het ontwikkelen en ontplooien van activiteiten om cultuur uit te wisselen tussen Friesland, overig Nederland en Duitsland door middel van theater, lezingen, film, audio en/of multimedia presentaties.

Om bovenstaande doelen te realiseren zet de Stichting zich actief in tot het verkrijgen van financiële middelen door fondsenwerving (ook online), en voorts het verrichten van alle activiteiten die in de ruimste zin met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting ter realisering van haar doel zal gevormd worden door: 

 

- het stichtingskapitaal; 

- subsidies en donaties;  

- erfstellingen, legaten en schenkingen  

- eventuele andere verkrijgingen en baten


 

Stichting TheaterINEZiatief

Inhoudelijk Jaarverslag  2018 versie 2

 

 1. Vijf minuten voor aanvang

Achtergrond

Inez Timmer ontwikkelde en schreef deze autobiografische solomusical ‘Vijf minuten voor aanvang’. Inez geeft een beeld van haar ontwikkeling als persoon en als artiest, van pappa’s dochter tot volwassen vrouw en van beroemdheid in Friesland tot internationaal musicalartiest met een nomadenbestaan. De wortels en de wijde wereld, de liefde en de audities, beide met hoogte-en dieptepunten. Alles komt aan bod in deze openhartige en relativerende voorstelling.

Het projectplan kreeg helaas geen steun van subsidiegevers, waarop het bestuur heeft besloten de voorstelling op eigen kracht te financieren.

Aantal gespeelde voorstellingen:  Try-out: 14 april 2018 in Mantgum (MFC De Wjukken). Première in voorjaar 2019. Daarna tournee. Het is de bedoeling deze voorstelling ook te brengen in seizoen 2019 - 2020.

 

Publiekswaardering:

Het publiek bij de try-out was enthousiast over deze zeer persoonlijke voorstelling met mooie verhalen, humor en prachtige liedjes. De reacties op de try-out gaven Inez voldoende inbreng om de voorstelling bij te kunnen schaven. 

De première van ‘Vijf minuten voor aanvang’ werd gepland in het tweede deel van het seizoen 2018 - 2019 en wel op 9 februari 2019 in de Noorderkerkzaal van het Cultuur Kwartier Sneek. 

 

 1. Leafdesbrieven

Achtergrond 

‘Leafdesbrieven’ van A.R. Gurney is een intieme Friestalige voorstelling van onze Stichting gerealiseerd met steun van Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) en Bibliotheek Service Fryslân (BSF). De voorstelling past goed in het beleid van Tresoar waarin briefwisselingen en egodocumenten een thema zijn in de collectie. Thema en vorm lenen zich voor kleine locaties als bibliotheken en huiskamers, maar ook voor kleine theaters met maximaal 100 toeschouwers. Het stuk vraagt concentratie van het publiek, omdat de auteur beperkingen heeft opgelegd aan de uitvoering.

‘Love Letters ‘ is namelijk een  literair  ‘harkspul’, zonder muziek. De voorstelling behelst de briefwisseling tussen een man en een vrouw, die begon toen ze nog maar net konden schrijven en die voortduurt tot de dood van een van hen. De acteurs lezen voor. De vloeiende Friese vertaling is van de hand van Pyt Jon Sikkema. De spelers van  ‘Leafdesbrieven’ zijn Inez Timmer (Melissa) en Tseard Nauta (Andy). 

De wereldpremière van deze Friese versie was op vrijdag 26 oktober 2018 bij Tresoar in Leeuwarden.  

 

Aantal gespeelde voorstellingen

26 oktober 2018 Leeuwarden Tresoar (première)

 8 november 2018 Leeuwarden Tresoar

10 november 2018 Grou huiskamervoorstelling

11 november 2018 Schalsum huiskamervoorstelling

29 november 2018 Sneek huiskamervoorstelling

 9 december 2018 Baard huiskamervoorstelling

In 2019 zal de voorstelling  “Leafdesbrieven” o.a. op het programma staan van een aantal bibliotheken.

Pers

De pers was lovend over deze versie van ‘Love Letters’, waarin de acteurs, die bekend zijn om hun muzikale werk, hun veelzijdigheid toonden in een voorstelling waarin alleen woorden de emoties overbrengen.

Het Friesch Dagblad ( Wiggele Wouda) schreef: Epistolaire confrontatie, meditatie en reflectie. Inez Timmer en Tseard Nauta weten je mee te nemen in hun geanimeerde manier van vertellen in de wereld van verbinden, afstoten, liefde, verlangen en contemplatie. En dan gaan de brieven plots niet meer over Melissa en Andy, hun liefdesgeschiedenis, maar gaan ze over jou als toehoorder.

De Leeuwarder Courant (Sietse de Vries) (vier sterren). In akteur en in aktrise neist elkoar achter in tafel, dy’t brieven dy’t se elkoar skriuwe lûdop lêze. Dy’t fan de skriuwer net oerein komme meie en elkoar net oansjen meie. Is dat teater? Dat kin teater wêze. En mei Inez Timmer en Tseard Nauta efter de tafel wurdt it dat ek. ……..By Nauta (as Andy) falle de emoasjes gear mei de wurden dy’t er skriuwt. Inez Timmer  uteret de emoasjes fan de labile Melissa foaral ynkassearjendewei as Andy oan it wurd is. It jout de ferhâlding tusken de twa treflik wer.

Publiekswaardering

De voorstelling ‘Leafdesbrieven’ is in het Fries, maar ook degenen die deze taal niet geheel beheersen, worden geraakt en meegevoerd door de kracht van de taal en de kwaliteit van de uitvoering.

 

 

 

 1. Vrienden

 

Nieuwsbrief

De Stichting TheaterINEZiatief is heel blij met de belangstelling en steun van de Vrienden van de stichting. In juli 2018 verscheen de eerste e-mailnieuwsbrief. Daarin werd o.a. aandacht besteed aan de borging van de privacy van de gegevens van de Vrienden.

 

Vrienden/vriendinnen zijn personen die een jaarlijkse bijdrage van minimaal  € 15,00 leveren aan de Stichting TheaterINEZiatief om de  theaterproducties rond Inez Timmer mede mogelijk te maken.

Sinds juli 2018 bestaat ook de mogelijkheid voor personen op het hetzelfde huisadres om Duo-vrienden te worden voor minimaal € 25,- per kalenderjaar.  Beide vrienden/vriendinnen profiteren dan van de voordelen voor Vrienden van de Stichting TheaterINEZiatief:

 • Nieuwsbrieven per e-mail wanneer er nieuws is (dus niet met een vaste frequentie);
 • Uitnodigingen voor premières van producties van de stichting TheaterINEZiatief met korting op de toegangsprijs;
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse  Vriendenactiviteit  met  Inez Timmer en evt. andere artiesten;
 • Deelname aan de verloting van een gratis concert-aan- huis, te geven door Inez Timmer en evt. andere artiesten.

De Vriendenactiviteit van najaar 2018 werd uitgesteld naar voorjaar 2019.

Bij de verloting van een Vriendenvoorstelling-aan-huis bleek mevrouw A. Akkerman de gelukkige. Zij ontving op 28 december 2018 haar vrienden en kennissen voor “Een avondje Inez”.

Het mailadres stichtingtheaterineziatief@gmail.com  werd in gebruik genomen bij de introductie van de Nieuwsbrief.

 

 1. Bestuur

Helaas heeft Ria Jongstra in 2018 het bestuur verlaten. Zij was een actief lid van januari 2017 tot voorjaar 2018.Het bestuur heeft dan ook grote waardering voor haar inspanningen. In juni 2018 werd Edith van der Roest lid van het bestuur, met als speciale taak het communiceren met de Vrienden.

 

Het bestuur kwam 4 x bijeen op 12 februari, 13 juni, 11 september, 26 november 2018.


 

Stichting TheaterINEZiatief

Inhoudelijk Jaarverslag  2017

 1. Op Alle Fronten, Lili Marleen & Lale Andersen (Nederlandstalig)

Achtergrond

Deze Nederlandstalige voorstelling naar de Duitstalige versie van auteur, actrice en zangeres  Gila Cremer werd in 2015 met ondersteuning van een aantal subsidiegevers gerealiseerd. De première was op 29 oktober 2015 in het Posthuistheater in Heerenveen.  De voorstelling werd goed ontvangen. De Leeuwarder Courant beoordeelde de voorstelling  zelfs met 5 sterren voor het spel en de muzikale uitvoering door Inez Timmer en Tseard Nauta.

Deze prachtige voorstelling  spreekt vooral organisatoren aan die het  thema Tweede Wereldoorlog willen aankaarten. In 2017 was dat opnieuw het geval.

Aantal gespeelde voorstellingen:  5

03 februari 17 Theater de Lawei, Drachten

21 april 17 Theater Carrousel, Ommen

01 mei 17 Theater Concordia, Enschede

04 mei 17 Elthetocomplex, Amsterdam

12 mei 17           Cultuurkwartier, Sneek

 

Publiekswaardering

De publieksreacties waren zeer enthousiast. Het publiek liet zich meeslepen door de sfeer en het verhaal van een vrouw die voor dilemma’s  komt te staan in een gevaarlijke tijd en die vanaf een zeker moment  wordt geleefd door het succes van haar interpretatie van het lied ‘Lili Marleen’. Het lied maakte  haar beroemd aan alle fronten in een  gruwelijke oorlog. De uitvoering  van de voorstelling met schitterende muziek en zang door Inez Timmer en Tseard Nauta wist de toeschouwers steeds in het hart  te raken.

Werving

Voor het verkopen van de voorstelling in en  buiten Friesland werd  in 2016 en 2017 MNB-producties ingeschakeld. Deze samenwerking verliep goed en werd in 2017 afgerond.

Het stichtingsbestuur neemt de werving weer op zich i.s.m. Inez Timmer, die uiteraard alle voorstellingen waarin zij de hoofdrol heeft onder de aandacht brengt van potentiële organisatoren in en buiten Friesland. Gezien de ervaringen zal de werving vooral gericht zijn op organisatoren die het thema Tweede Wereldoorlog  onder de aandacht willen brengen in het voorjaar. De voorstelling past overigens ook  uitstekend in andere jaargetijden.

 

 1. Stockholm, of in inkelde reis sabeare (Friestalig)

 

Achtergrond

De stichting TheaterINEZiatief heeft in 2016 een opdracht gegeven voor het schrijven van een Friestalig toneelstuk voor een ‘theater-aan-huisvoorstelling’.

De gerenommeerde toneelschrijver Tsjerk Kooistra, bekend van o.a. openluchttheater-voorstellingen in Jorwert schreef het  intieme theaterstuk ‘Stockholm, of in inkelde reis sabeare’ voor Inez Timmer en pianist en zanger Wiebe Kaspers.

De provincie Fryslân maakte het schrijven van het stuk mogelijk door een subsidie voor oorspronkelijk Friestalig theater.

Formule

Theater-aan-huis: Het huis waar gespeeld wordt, vormt het decor van de avond. De spelers brengen een mini-vleugel mee en moeten de uitdaging aangaan zich steeds op nieuwe omstandigheden instellen. Er wordt gebruik gemaakt van de situatie ter plaatse, deuren, licht, meubels, gang, keuken, kelder, inrichting. Daardoor is er geen avond gelijk aan de voorgaande. Het publiek is direct betrokken bij de handeling en het gebeuren. 

Wiebe Kaspers en Inez Timmer (uitvoerend team) nodigden mensen uit hun huis te openen voor deze 90 minuten durende voorstelling. De gastheer/gastvrouw zorgde, samen met het uitvoerende team, voor 30 betalende gasten. De gastheer/gastvrouw zelf kreeg voor de geboden gastvrijheid een dinerbon. 

Première: 23 maart 2017 in Jirnsum, gemeente Leeuwarden.

Aanwezige pers: Leeuwarder Courant. Oordeel 

Aantal gespeelde voorstellingen in 2017: 23

Locaties

Voorstellingen buiten de gemeente Leeuwarden  

Datum Plaats aan huis of klein theater

09 mrt. 17 Niawier aan huis

16 mrt. 17 Sneek Podium Lewinski

17 mrt. 17 Jorwert aan huis

19 mrt. 17 Schalsum aan huis

31 mrt. 17 Lippenhúzen aan huis

13 mei 17 Feanwâlden Schierstins

14 mei 17 Wytmarsum De Gekroonde Roskam

20 mei 17 Hiaure aan huis

21 mei 17 Winaam aan huis

30 nov.17 Bolsward aan huis

07 dec.17 Winsum aan huis

08 dec.17 Koarnjum De Wier  

20 dec.17 Tytsjerk Vijversburg

 

De gemeente Leeuwarden stelde een subsidie ter beschikking voor het dekken van een exploitatietekort bij 10 voorstellingen in de gemeente Leeuwarden.

Voorstellingen in de gemeente Leeuwarden( Ljouwert)  in 2017:

23 mrt. 17 Jirnsum aan huis 

24 mrt. 17 Miedum aan huis

6 mei   17 Goutum aan huis

18 mei 17 Ljouwert aan huis

29 nov.17 Ljouwert aan huis

06 dec.17 Ljouwert aan huis

09 dec.17 Grou aan huis 

13 dec.17 Ljouwert/Huizum aan huis

14 dec.17 Ljouwert aan huis 

23 dec.17 Goutum aan huis

 

 

Publiekswaardering

Het publiek was onder de indruk van deze soms heftige en beklemmende, maar ook humoristische voorstelling waarbij men de spelers dicht op de huid zit. 

Werving

De werving voor deze voorstellingen van Stockholm  verliep voornamelijk via het netwerk van de spelers Inez Timmer en Wiebe Kaspers en de vrienden van Stichting TheaterINEZiatief.

 

In de eerste helft  van 2018 worden er  geen voorstellingen van ‘Stockholm’ gepland. 

 

Bijlage 7 bij agenda 17 februari 2020 

Bijlage 6 bij agenda 22 juni 2020

Stichting TheaterINEZiatief

Inhoudelijk Jaarverslag  2019 CONCEPT

 

 1. Vijf minuten voor aanvang

Achtergrond

Inez Timmer ontwikkelde en schreef deze autobiografische solomusical ‘Vijf minuten voor aanvang’. Inez geeft een beeld van haar ontwikkeling als persoon en als artiest, van pappa’s dochter tot volwassen vrouw en van beroemdheid in Friesland tot internationaal musicalartiest met een nomadenbestaan. De wortels en de wijde wereld, de liefde en de audities, beide met hoogte-en dieptepunten. Alles komt aan bod in deze openhartige en relativerende voorstelling.

Het projectplan kreeg helaas geen steun van subsidiegevers, waarop het bestuur heeft besloten de voorstelling op eigen kracht te financieren.

Aantal gespeelde voorstellingen 2019:  

9 februari Sneek, Noorderkerkzaal (première),

3 maart Wier, Ioannistheatertsjerke

20 maart Burgum, De Pleats (besloten)

31.maart Buitenpost De Point

5 april Ryptsjerk, De Einekoer 

13 april Koudum, De Súdwester/De Klink 

15 april Winschoten, De Klinker 

11 mei Assen, Podium Zuidhaege

31 mei Grevenbicht. Podiumkerkje

18 oktober Rottevalle, It Werflân

20 oktober Poppingawier, De Trilker, 

15 november Kimswerd, Pier’s Stee 

17 november Koarnjum, Nicolaaskerk

23 november Noordwolde, Vlechttheater

24 november Rotterdam Rozenburg, De Ontmoeting 

 

Publiekswaardering: Wat een vakvrouw!

Persreacties

(De Leeuwarder Courant, Sietse de Vries, vier sterren) Openhartige Inez Timmer vol humor …..Hoe persoonlijk de voorstelling ook is. Inez Timmer bekijkt haar eigen levensmateriaal steeds met het oog van de professionele entertainer. Hele en halve mislukkingen zijn interessanter dan ijdel gepraat over succes.…. Ze heeft op de grote Europese podia gestaan en in Friese dorpshuizen. Het ene moment in ‘’Vijf minuten voor aanvang’’ staat ze voluit een musical klassieker te zingen, het andere converseert ze intiem, én geestig met iemand in de zaal. Ze heeft gelijk: haar vader zou alle reden hebben om een beetje trots te zijn. 

 1. Leafdesbrieven

Achtergrond 

‘Leafdesbrieven’ van A.R. Gurney is een intieme Friestalige voorstelling van onze Stichting gerealiseerd met steun van Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum). De voorstelling past goed in het beleid van Tresoar waarin briefwisselingen en egodocumenten een thema zijn in de collectie. Thema en vorm lenen zich voor kleine locaties als bibliotheken en huiskamers, maar ook voor kleine theaters met maximaal 100 toeschouwers. Het stuk vraagt concentratie van het publiek, omdat de auteur beperkingen heeft opgelegd aan de uitvoering.

‘Love Letters ‘ is namelijk een  literair  ‘harkspul’, zonder muziek. De voorstelling behelst de briefwisseling tussen een man en een vrouw, die begon toen ze nog maar net konden schrijven en die voortduurt tot de dood van een van hen. De acteurs lezen voor. De vloeiende Friese vertaling is van de hand van Pyt Jon Sikkema. De spelers van  ‘Leafdesbrieven’ zijn Inez Timmer (Melissa) en Tseard Nauta (Andy). 

De wereldpremière van deze Friese versie was op vrijdag 26 oktober 2018 bij Tresoar in Leeuwarden.

 

Aantal gespeelde voorstellingen 2019

14 april Kortehemmen, Kleastertsjerke

17 april Franeker, Bibliotheek

24 april Kollum, Bibliotheek

19 mei Koarnjum, De Wier  

6 oktober Hemrik, Witte Kerk

10 oktober Burgum, De Pleats (it Nut)

 

Publiekswaardering

De voorstelling ‘Leafdesbrieven’ is in het Fries, maar ook degenen die deze taal niet geheel beheersen, worden geraakt en meegevoerd door de kracht van de taal en de kwaliteit van de uitvoering.

Pers

De pers was lovend over deze versie van ‘Love Letters’, waarin de acteurs, die bekend zijn om hun muzikale werk, hun veelzijdigheid toonden in een voorstelling waarin alleen woorden de emoties overbrengen.

Het Friesch Dagblad (Wiggele Wouda) schreef: Epistolaire confrontatie, meditatie en reflectie. Inez Timmer en Tseard Nauta weten je mee te nemen in hun geanimeerde manier van vertellen in de wereld van verbinden, afstoten, liefde, verlangen en contemplatie. En dan gaan de brieven plots niet meer over Melissa en Andy, hun liefdesgeschiedenis, maar gaan ze over jou als toehoorder.

De Leeuwarder Courant (Sietse de Vries) (vier sterren). In akteur en in aktrise neist elkoar achter in tafel, dy’t brieven dy’t se elkoar skriuwe lûdop lêze. Dy’t fan de skriuwer net oerein komme meie en elkoar net oansjen meie. Is dat teater? Dat kin teater wêze. En mei Inez Timmer en Tseard Nauta efter de tafel wurdt it dat ek. ……..By Nauta (as Andy) falle de emoasjes gear mei de wurden dy’t er skriuwt. Inez Timmer  uteret de emoasjes fan de labile Melissa foaral ynkassearjendewei as Andy oan it wurd is. It jout de ferhâlding tusken de twa treflik wer.

 

 1. Vrienden

 

De Stichting TheaterINEZiatief is heel blij met de belangstelling en steun van de Vrienden van de stichting. Vrienden/vriendinnen zijn personen die een jaarlijkse bijdrage van minimaal  € 15,00 leveren aan de Stichting TheaterINEZiatief om de theaterproducties van de stichting rond Inez Timmer mede mogelijk te maken.

Duo-vrienden zijn twee huisgenoten die vriend zijn voor minimaal € 25,- per kalenderjaar. Beide vrienden/vriendinnen profiteren dan van de voordelen voor Vrienden van de Stichting TheaterINEZiatief:

 • Nieuwsbrieven per e-mail wanneer er nieuws is (dus niet met een vaste frequentie).

Er verschenen in 2019 twee nieuwsbrieven (januari en december).

 

 • Uitnodigingen voor premières van producties van de stichting TheaterINEZiatief met korting op de toegangsprijs;
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendenactiviteit met Inez Timmer en evt. andere artiesten.

Op 10 maart 2019 in Café Baard in Baard trakteerden Inez Timmer, Tseard Nauta en Remko Hoitsma de vrienden op mooie liedjes.

 • Deelname aan de verloting van een gratis concert-aan- huis, te geven door Inez Timmer en evt. andere artiesten. 

Bij de verloting van een Vriendenvoorstelling-aan-huis in november 2019 bleek de heer J. de Haan de gelukkige. Hij zal zijn vrienden en kennissen ontvangen voor “Een avondje Inez” in het voorjaar van 2020.

Het mailadres voor communicatie met de vrienden is stichtingtheaterineziatief@gmail.com  

 1. Bestuur

Het bestuur kwam in 2019 4 keer bijeen: op 18 maart, 21 augustus, 4 november en 9 december.