de stichting

logo Stichting Theaterineziatief

Statuten

 

 

Het Stichtingsbestuur bestaat uit:

Voorzitter: Henk te Biesebeek

Secretaris: Addie Birkhoff

Penningmeester: Pia Laning

Algemeen Bestuurslid: Assie Aukes

 

 

 

1. De stichting draagt de naam: Stichting TheaterINEZiatief.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden. -------------- 2

Doel -------------------------------------------------------------------

Artikel 2---------------------------------------------------------------

1. De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van het produceren, schrijven,

promoten, spelen en zingen van theatervoorstellingen en concerten in Friesland en

overig Nederland en Duitsland, in de Nederlandse, Friese en Duitse taal, overige

gebieden en talen niet uitgezonderd, - door Inez Timmer en andere door haar

aangewezen personen. De stichting heeft tevens ten doel het ondersteunen van het

ontwikkelen van concepten op voormelde gebieden, het ontwikkelen en ontplooien

van activiteiten om cultuur uit te wisselen tussen Friesland, overig Nederland en

Duitsland door middel van theater, lezingen, film, audio -- en/of multimedia

presentaties. Om bovenstaande doelen te realiseren zet de Stichting zich actief in tot

het verkrijgen van financiële middelen door fondsenwerving (ook online), en voorts

het verrichten van alle activiteiten die in de ruimste zin met het vorenstaande ------

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. ----------

2. De stichting heeft geen winstoogmerk. -------------------------

3. Het vermogen van de stichting ter realisering van haar doel zal gevormd worden

door:

- het stichtingskapitaal;-------------------------------------------------

- subsidies en donaties; ------------------------------------------------

- erfstellingen, legaten en schenkingen ---------------------------------

- eventuele andere verkrijgingen en baten -----------------------------

Bestuur: samenstelling en wijze van benoemen--------------------

Artikel 3---------------------------------------------------------------

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste twee bestuurders.

------------------------------------------------------

2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet

zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter,

een secretaris en een penningmeester. De functies van voorzitter en penningmeester

dan wel van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.

---------------------

3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. -------

4. Een bestuurder defungeert: --------------------------------------

a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar

ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; -----------------------------------------

b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

c. door zijn aftreden; -------------------------------------------

d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;

-------------------------------------------------

e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

-----------------------------------------------------

5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn

bevoegdheden. -------------------------------------

6. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

-------------------------------------------------

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie

gemaakte kosten. -----------------

Bestuur: taak en bevoegdheden ------------------------------------

Artikel 4---------------------------------------------------------------

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het bestuur

daartoe unaniem besluit.------------------------------------------------------------

3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij

de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde

sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits

het bestuur daartoe unaniem besluit.

4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden

aanvaard. --------------------------

Bestuur: vergaderingen ----------------------------------------------

Artikel 5---------------------------------------------------------------

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als

bij de oproeping is bepaald. -------

2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering

van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt

de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt in

ieder geval nog een reguliere vergadering gehouden.

3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe

de oproeping doet. ------------------------

4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de

dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van

een oproepingsbrief. --------------------------------------------------

5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te

behandelen onderwerpen. --------------

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien

de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de

vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.

-------------------------------------------------------

7. Door of vanwege de secretaris wordt de vergadering genotuleerd. Het bestuur

heeft de bevoegdheid om deze taak op te dragen aan een externe notulist (niet

deeluitmakend van het bestuur). Bij afwezigheid van deze externe notulist dient de

secretaris de notulen te maken; indien ook de secretaris afwezig is, wordt de notulist

aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden ----------

vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist

hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.

---------------

8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde

bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

----------------------------------------

Bestuur: besluitvorming ---------------------------------------------

Artikel 6--------------------------------------------------------------- 4

1. Het bestuur kan, behoudens afwijking bij wet of in deze statuten, in een

vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. --------------------------------------------

Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten

vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, - ter beoordeling van de voorzitter van de

vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts

voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.

---------------------------------------

Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders

aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te

houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering.

In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde

bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste --------

vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede

vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. -----------------

2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders - aanwezig zijn, kunnen

geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits

met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor

het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

---------------------------

3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen.

Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris of de notulist een relaas

opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt

bewaard. --------------------------------------------------

4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

-------------------------------------------------------------

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden

bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte

stemmen.

5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer

bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.

-------------------------------

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

-----------------------------------------------------------

6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

------------------------------------------------------

7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

---------------------------------------------

Vertegenwoordiging --------------------------------------------------

Artikel 7--------------------------------------------------------------- 5

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. --------------------

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk

handelende bestuurders, waarvan tenminste één de functie van voorzitter, secretaris

of penningmeester vervult. -----------------------------------------------------------

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan

derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

--------------

Boekjaar en jaarstukken ---------------------------------------------

Artikel 8---------------------------------------------------------------

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. --

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles

betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit

deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe

behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te

bewaren, dat - daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting

kunnen worden gekend. -------------------------------

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de

balans en de staat van baten en - lasten van de stichting te maken, op papier te

stellen en vast te stellen. Slechts voor zover de stichting daartoe volgens de wet

verplicht is, of als het bestuur daartoe heeft besloten, verleent het bestuur een

daartoe op grond van de wet bevoegde accountant de opdracht tot het onderzoek van

de - jaarrekening als in de wet bedoeld. -----------------------------

4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en

andere gegevensdragers gedurende acht jaren te bewaren.

-------------------------------------------

5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier

gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager

worden --- overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en

volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige

bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

---

Reglement ------------------------------------------------------------

Artikel 9---------------------------------------------------------------

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen

worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.

-----------------------

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

---------------------------------------------------------------

3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.

-------------------------------------------------------

4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in

artikel 10 lid 1 van toepassing. -------------

Statutenwijziging -----------------------------------------------------

Artikel 10 -------------------------------------------------------------

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging

moet met een meerderheid van drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen

worden genomen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de bestuurders

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----------

Indien op deze vergadering niet het vereiste aantal van drie/vierde van de

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen een maand, echter niet

binnen veertien dagen, een tweede vergadering uitgeschreven, welke --------

ongeacht het aantal aanwezigen bevoegd is omtrent wijziging van de statuten te

besluiten met meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal geldig

uitgebrachte stemmen. -----

Als alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kan het besluit tot

statutenwijziging ook worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de

door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van

vergaderingen niet in acht genomen, tenzij één van de aanwezige bestuursleden

daartegen bezwaar maakt. ----------

Van het aldus genomen besluit wordt door de secretaris of de notulist een relaas

opgemaakt, waaruit blijkt dat alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn en dat

geen van hen bezwaar had; dit relaas wordt na mede-ondertekening door de

voorzitter als notulen bewaard. ------------------------

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

Iedere bestuurder afzonderlijk of degene die bij voornoemd besluit tot gevolmachtigde

is aangewezen, is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden. ------------------

3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de

gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

-----------------------------------------

Ontbinding en vereffening -------------------------------------------

Artikel 11 -------------------------------------------------------------

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. -------------

2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10 lid 1 van

overeenkomstige toepassing. -----------

3. Bij opheffing van de stichting zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten

behoeve van een algemeen nut beogende instelling in de zin van de Algemene wet

inzake rijksbelastingen of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg

uitsluitend het algemeen nut beoogt, met dien verstande dat voormelde instelling te

allen tijde een overeenkomstige doelstelling als die van de stichting dient te hebben.

----------------------------------------------------------

4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit

tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn

aangewezen.------------------------------------------------

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden

stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de

door de vereffenaars aangewezen persoon. -----------------------------

6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek van toepassing ------------

Slotbepalingen--------------------------------------------------------

Artikel 12 -------------------------------------------------------------

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het

bestuur. -----------------------------------

2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare

communicatiekanalen overgebracht bericht, waaronder elektronische, waarvan uit

geschrift (kan) blijk(t)(en). -------------------------------------------------------

3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op één en dertig december

tweeduizend vijftien. ---------------------------------

 


pastedGraphic.png

Inhoudelijk Jaarverslag 2021 

 

 

 1. Holocaust-Hollywood, de kinderen van Ilse Weber

Ilse Weber (1903-1944) was een Joodse Duits -Tsjechische schrijfster van kinderliteratuur, die ook hoorspelen schreef voor de Praagse radio. Ze componeerde muziek bij haar gedichten, speelde gitaar en luit. De Duitstalige brieven en gedichten die ze in het geheim in Theresienstadt heeft geschreven, hebben op wonderbaarlijke wijze de oorlog overleefd. 

De biografie “Wann wohl das Leid ein Ende hat “ van Ulrike Migdal , uitgegeven door Hanser Verlag, vormt het uitgangspunt voor een voorstelling over een vrouw die een baken was voor haar medegevangenen en die haar gevoelens over vrijheid en rechtvaardigheid schitterend wist te verwoorden. Zij was toen een voorbeeld en ook ons 21ste-eeuwers heeft ze iets te zeggen over schijn en werkelijkheid, waardigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid. Nu de virtuele wereld ons opnieuw en nog meer “alternatieve feiten” biedt, is het van belang om ook jonge mensen te bereiken met de voorstelling. Daarom is er naast de theatervoorstelling ook een schoolvoorstelling gemaakt voor leerlingen van 16 jaar en ouder. 

Het script van de voorstelling is geschreven door Inez Timmer en vervolgens ontwikkelde Inez samen met Tseard Nauta de meertalige muzikale theatervoorstelling „Holocaust-Hollywood, de kinderen van Ilse Weber“ met liederen, gedichten en andere teksten van Ilse Weber, brieven en reacties van haar oudste zoon (die de oorlog overleefde in Zweden), sfeerbeelden en muzikale impressies uit Theresienstadt. 

 

Eppie Dam, winnaar van de Gysbert Japicxprijs, heeft de indrukwekkende gedichten en liedteksten van Ilse Weber met veel gevoel in het Fries vertaald. De componisten Tseard Nauta en Addy Scheele hebben een aantal van die Friestalige gedichten voorzien van prachtige nieuwe muziek.

De voorstelling “Holocaust-Hollywood, de kinderen van Ilse Weber” kon helaas op 3 april 2020 niet in première gaan. Er was een pandemie uitgebroken en alle theaters moesten dicht om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan.

De voor 2020 geplande voorstellingen werden verschoven naar april en mei 2021. 

De bundel “Wat in Koffer seit”, met teksten van Ilse Weber in het Duits en de Friese versie van Eppie Dam daarnaast, verscheen overigens wel in het voorjaar van 2020 in een fraaie uitgave bij de Afûk.

 

 

 1. Holocaust- Hollywood, de kinderen van Ilse Weber in 2021

In 2020, het jaar dat Nederland 75 jaar Vrijheid zou vieren, wilde de Stichting TheaterINEZiatief met de voorstelling “Holocaust-Hollywood, de kinderen van Ilse Weber” jong en oud beroeren en laten nadenken over vrijheid, vervolging, machtsmisbruik en medemenselijkheid en tevens parallellen trekken tussen propaganda en de verspreiding van (mis)informatie via sociale media.

Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken en recht te doen aan de poëzie van Ilse Weber is het een meertalige voorstelling; de tekst is in het Nederlands en het Fries en de liederen zijn in het Fries met een enkele originele Duitse tekst. 

Door de Coronacrisis konden de geplande voorstellingen niet plaatsvinden en zijn ze verschoven naar 2021, met het zwaartepunt in de herdenkingsperiode april/mei 2021 oftewel 75 +1.

Voorjaar 2021

In februari 2021 was helaas nog steeds niet duidelijk of er voorstellingen gegeven zouden kunnen worden in theaters. In het najaar van 2020 was dat korte tijd wel toegestaan met een maximum van 30 toeschouwers die op afstand van elkaar moesten zitten.

Met een zaalbezetting van slechts 30 bezoekers zouden onze opdrachtgevers, vaak kleine theaters en lokale organisaties, onvoldoende inkomsten kunnen genereren en  de overeengekomen bedragen niet kunnen opbrengen. De artiesten zouden daardoor in die situatie geen redelijke gage kunnen verdienen.

Kickstartcultuurfonds

De Stichting TheaterINEZiatief maakte in januari 2021 dan ook dankbaar gebruik van de mogelijkheid ondersteuning te vragen van het noodfonds dat intussen was opgericht door het Prins Bernhard Cultuurfonds en een aantal andere landelijke fondsen. Het zogenoemde Kickstartcultuurfonds kende het gevraagde bedrag toe, o.a. met als voorwaarde dat er tenminste 20 voorstellingen gespeeld zouden worden in 2021.

Al spoedig bleek dat theaters in april en mei 2021 dicht zouden moeten blijven.

Ook de  schoolvoorstellingen in een theater mochten daar volgens de landelijk geldende regels niet plaatsvinden, ook niet met slechts 30 leerlingen.

Echter, in samenwerking met de CSG Comenius te Leeuwarden werd er in het schoolgebouw een ruimte Coronaproof ingericht, om de schoolvoorstellingen door te laten gaan met kleine groepen.

Het Kickstartcultuurfonds stemde in met het gebruik van het subsidiebedrag voor deze voorstellingen.

 

20 schoolvoorstellingen

Uiteindelijk zijn er op 11 dagen 20 voorstellingen gespeeld in de maand april.  457 leerlingen van havo-4 en vwo -4 en -5 hebben de aangrijpende voorstelling meegemaakt in CSG Comenius in Leeuwarden.

Afgelopen donderdag liep ik jullie mis vanwege mijn lesrooster. Graag had ik jullie natuurlijk persoonlijk willen bedanken voor de indrukwekkende voorstellingen die jullie hebben gegeven in onze school. We waren diep onder de indruk, ook onze leerlingen. Ze waren er stil van en de voorstelling was toch spraakmakend genoeg om bijzondere nabesprekingen op te leveren. Heel, heel hartelijk dank“.

 

Anneke Schilstra, docent Comenius Mariënburg.

 

Fonds Podiumkunsten

Het fonds ‘Balkonscènes’ van  dit fonds stelde ook een bedrag ter beschikking voor het aanvullen van de gages van optredende artiesten in Corona-omstandigheden.

Najaar 2021

De stichting organiseerde op 27 september 2021 een alternatieve première voor relaties en vrienden van de stichting in het Kazemattenmuseum met een rondleiding. De belangstelling bleek echter niet groot genoeg, wellicht omdat het een middagvoorstelling betrof op maandag. 

Vanaf zaterdag 25 september konden bezoekers weer naar theaters zonder 1,5 m afstand tussen de zitplaatsen, maar moesten ze wel een Coronatoegangspas laten zien.

In september werden er twee openbare voorstellingen gespeeld in het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand, op de Afsluitdijk.

De derde voorstelling was in Beetsterzwaag in opdracht van de Olterterpsterkring (besloten).

Het publiek heeft de voorstelling goed ontvangen met reacties als : ‘Indrukwekkend’ en ‘Aangrijpend’.

De overige, indertijd in 2020 geplande voorstellingen, werden verplaatst naar het voorjaar van 2022.

 

 1. Baas Giele Taksy

Het theaterconcert ‘Baas Giele Taksy ‘(Big Yellow Taxi) wil het werk van dichteres, zangeres, componiste en beeldend kunstenaar Joni Mitchell (Ford Macleod, Canada 1943) naar voren brengen in het Fries.

Mitchell’s poëtische werk is al sinds de 70- jaren bij de tijd gebleven en het meer dan waard om in het Fries te worden geïnterpreteerd. 

Dichter Eppie Dam en zangeres, actrice en scriptschrijfster Inez Timmer werden geïnspireerd om dat te doen in de vorm van een theaterconcert.

 

De eerste voorstellingen van ‘Baas Giele Taksy’ zijn gepland voor januari 2022. Oktober!

 

De stichting maakte in de zomer gebruik van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen uit het nieuwe fonds van de provincie Fryslân ”Kleine cultuurinitiatieven 2”. De aanvraag was succesvol. Twee andere fondsen,  het Feitsma Fonds (Feitsma Fûûns fwar it Frysk) en de Douwe Kalma Stifting, steunden het project ‘Baas Giele Taksy’ eveneens. Via het crowdfundingplatform ‘Voor de Kunst’ werd door Inez Timmer een flink bedrag opgehaald voor de realisatie van de opnames voor een CD/LP met de muziek uit dit theatrale concert. 

 

 1. Vrienden

De Stichting TheaterINEZiatief is heel blij met de belangstelling en steun van de Vrienden van de stichting. Vrienden/vriendinnen zijn personen die een jaarlijkse bijdrage van minimaal  € 15,00 leveren aan de Stichting TheaterINEZiatief om de theaterproducties van de stichting rond Inez Timmer mede mogelijk te maken.

Duo-vrienden zijn twee huisgenoten die vriend zijn voor minimaal € 25,- per kalenderjaar. Beide vrienden/vriendinnen profiteren dan van de voordelen voor Vrienden van de Stichting TheaterINEZiatief:

 

 • Nieuwsbrieven per e-mail wanneer er nieuws is (dus niet met een vaste frequentie).

In 2021 verschenen er drie nieuwsbrieven (in maart, september en december).

 

 • Uitnodigingen voor premières van producties van de stichting TheaterINEZiatief met korting op de toegangsprijs;

 

 • Uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendenactiviteit met Inez Timmer en evt. andere artiesten. 

In september 2021 was het plan om de vrienden en subsidiegevers uit te nodigen voor de voorstelling “Holocaust-Hollywood, de kinderen van Ilse Weber” in het Kazemattenmuseum. Als extra vriendenactiviteit was daar een rondleiding in het museum aan gekoppeld. Helaas kon deze activiteit op maandagmiddag, wanneer het museum doorgaans voor publiek gesloten is, niet rekenen op voldoende belangstelling en werd deze afgezegd. Vrienden konden en kunnen een andere voorstellingsdatum kiezen als alternatief.

 • Deelname aan de verloting van een gratis concert-aan-huis, te geven door Inez Timmer en evt. andere artiesten. 

In 2020 is er vanwege Corona geen verloting gehouden en in 2021 was er daarom geen vriendenvoorstelling- aan- huis. In 2021 was er opnieuw sprake van Coronamaatregelen en was er evenmin een vriendenvoorstelling-aan-huis.

In het voorjaar van 2022 zal er opnieuw een thuisvoorstelling worden verloot.

 

 1. Bestuur

Vergaderingen in Corona omstandigheden

In 2021 kwam het bestuur 9 keer bijeen in meestal digitale vergaderingen op 11 februari, 25 maart, 15 april, 8 en 15 juni,19 augustus, 27 september, 4 oktober, 8 november. Op 12 april was er een tussentijdse digitale vergadering over de schoolvoorstellingen met een aantal betrokkenen. Op 15 juni en 19 augustus 2021 was het weer mogelijk fysiek te vergaderen  Daarna werd er opnieuw digitaal vergaderd. De communicatie verliep verder via e-mail, telefoon en andere afstandsmedia.

 

 1. Media-aandacht voor Inez Timmer en haar werk in 2021

De nieuwe producties met en van Inez werden uiteraard gepromoot via clips op You Tube.  

“Holocaust-Hollywood, de kinderen van Ilse Weber” (Stichting TheaterINEZiatief)

De Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad schreven over de bijzondere reeks schoolvoorstellingen in april. “Leerlingen muisstil bij Holocaust-Hollywood”( LC: Elizabeth Post) en “Holocaust-Hollywood komt binnen“( FC: Rianne Kramer). Omrop Fryslân besteedde aandacht aan deze voorstellingen in de rubriek “Fryslân Hjoed”.

 

“Baas Giele Taksy, Inez Timmer sjongt Joni Mitchell “(Stichting TheaterINEZiatief)

De Leeuwarder Courant wijdde een artikel aan het theaterconcert en de crowdfundingsactie voor CD en LP-opnamen. Bij Omrop Fryslân kwam het project aan bod in de programma’s  ‘1 op 1’ met Willem de Vries en 'Op & Út' met Douwe Heeringa. 

 

Komedie “Mijn Schitterende Scheiding” (Inez Timmer)

Inez vertaalde, bewerkte en speelde de solokomedie “My Brilliant Divorce” van de Ierse schrijfster Geraldine Aron in het Nederlands en oogstte daarmee in oktober veel lof van de theatercritici van de Leeuwarder Courant (“Humor als warme deken” (Hans Brans) en het Friesch Dagblad “Genieten met Inez Timmer” en “Inez blijkt een rascomédienne” (Jelle Terwal).

 

Ouderensongfestival 

Inez nam in het najaar deel aan het Ouderensongfestival en won zowel de eerste prijs als de vakjuryprijs. Dat was aanleiding voor aandacht in de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad alsmede voor een studiogesprek bij Omrop Fryslân.

 

Theatermaker Inez Timmer

De Seniorenkrant, een speciale bijlage van de Huis aan Huis Leeuwarden en het Sneeker Nieuwsblad (Súdwest-Fryslân), gaf Inez onder het motto: “Inez timmert flink aan de weg” alle ruimte te vertellen over haar loopbaan, recente producties en toekomstplannen als theatermaker, zangeres en actrice (najaar 2021).

 

Op 27 december was Inez te gast bij de tv-kok in “Werom sjen mei Reitse“ bij Omrop Fryslân. Op 30 december scoorde Inez Timmer als nr. 3 op de lijst van Hans Brans in de afdeling Theater in de rubriek “het beste in Friesland“.

 

 Stichting TheaterINEZiatief Jaarverslag 2020 www.theaterineziatief.nl 

 

 Inhoudelijk Jaarverslag 2020 

 1. A. Vijf minuten voor aanvang 

 

Achtergrond 

Inez Timmer ontwikkelde en schreef deze autobiografische solomusical ‘Vijf minuten voor aanvang’. Inez geeft een beeld van haar ontwikkeling als persoon en als artiest, van muzikale tiener tot volwassen vrouw en van beroemdheid in Friesland tot internationaal musicalartiest met een nomadenbestaan. De wortels en de wijde wereld, de liefde en de audities, beide met hoogte-en dieptepunten. Alles komt aan bod in deze openhartige en relativerende voorstelling. 

Het projectplan kreeg helaas geen steun van subsidiegevers, waarop het bestuur heeft besloten de voorstelling op eigen kracht te financieren. 

Aantal gespeelde voorstellingen 2020 t/m 14 maart : 

Za 11 jan. 20 Franeker Bloemketerp 

Zo 12 jan. 20 Balk Podium Gorter 

Ma 18 jan. 20 Gorredijk De Skâns 

Vr 24 jan. 20 Bolsward Marnetheater 

Zo 26 jan. 20 Readtsjerk It Readtsjerkje 

Zo 9 feb. 20 Franeker De Koornbeurs 

Za 29 feb.20 Lemmer De Hege Fonnen 

Za 14 maart 20 Weidum Doarpshûs 

Publiekswaardering: Wat een vakvrouw! 

Persreacties 

(De Leeuwarder Courant, Sietse de Vries, vier sterren) Openhartige Inez Timmer vol humor …..Hoe persoonlijk de voorstelling ook is. Inez Timmer bekijkt haar eigen levensmateriaal steeds met het oog van de professionele entertainer. Hele en halve mislukkingen zijn interessanter dan ijdel gepraat over succes.…. Ze heeft op de grote Europese podia gestaan en in Friese dorpshuizen. Het ene moment in ‘’Vijf minuten voor aanvang’’ staat ze voluit een musical klassieker te zingen, het andere converseert ze intiem, Stichting TheaterINEZiatief Jaarverslag 2020 www.theaterineziatief.nl 

 

én geestig met iemand in de zaal. Ze heeft gelijk: haar vader zou alle reden hebben om een beetje trots te zijn. 

 1. B. Leafdesbrieven 

 

Achtergrond 

‘Leafdesbrieven’ van A.R. Gurney is een intieme Friestalige voorstelling van onze Stichting gerealiseerd met steun van Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum). De voorstelling past goed in het beleid van Tresoar waarin briefwisselingen en egodocumenten een thema zijn in de collectie. Thema en vorm lenen zich voor kleine locaties als bibliotheken en huiskamers, maar ook voor kleine theaters met maximaal 100 toeschouwers. Het stuk vraagt concentratie van het publiek, omdat de auteur beperkingen heeft opgelegd aan de uitvoering. ‘Love Letters ‘ is namelijk een literair ‘harkspul’, zonder muziek. De voorstelling behelst de briefwisseling tussen een man en een vrouw, die begon toen ze nog maar net konden schrijven en die voortduurt tot de dood van een van hen. De acteurs lezen voor. De vloeiende Friese vertaling is van de hand van Pyt Jon Sikkema. De spelers van ‘Leafdesbrieven’ zijn Inez Timmer (Melissa) en Tseard Nauta (Andy). 

De wereldpremière van deze Friese versie was op vrijdag 26 oktober 2018 bij Tresoar in Leeuwarden. 

Liefdesbrieven in tijd van Corona 

Bij deze voorstelling was aanpassing aan de Coronaregels goed mogelijk. Op 1 november 2020 aarzelde het publiek rondom Twijzel kennelijk naar de Hervormde kerk te komen. Er werden niet genoeg kaarten gereserveerd en de voorstelling werd geannuleerd. 

Aantal gespeelde voorstellingen in 2020: 

Geen. 

 1. C. Holocaust-Hollywood, de kinderen van Ilse Weber 

 

Ilse Weber (1903-1944) was een Joods-Tsjechische schrijfster van kinderliteratuur, die ook hoorspelen schreef voor de Praagse radio. Ze componeerde muziek bij haar gedichten, speelde gitaar en luit. 

De Duitstalige brieven en gedichten die ze in het geheim in Theresienstadt 

schreef, hebben op wonderbaarlijke wijze de oorlog overleefd. 

De biografie “Wann wohl das Leid ein Ende hat “ van Ulrike Migdal vormt het uitgangspunt voor een voorstelling over een vrouw die een baken was voor haar medegevangenen en die haar gevoelens over vrijheid en rechtvaardigheid schitterend wist te verwoorden. Zij was toen een voorbeeld en ook ons 21ste-eeuwers heeft ze iets te zeggen over schijn en werkelijkheid, waardigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid. Nu de virtuele wereld ons opnieuw en nog meer “alternatieve feiten” biedt, is het van belang om ook jonge mensen te bereiken met de voorstelling. Daarom is er naast de theatervoorstelling ook een schoolvoorstelling gemaakt voor leerlingen van 16 jaar en ouder. Stichting TheaterINEZiatief Jaarverslag 2020 www.theaterineziatief.nl 

 

Het script van de voorstelling is geschreven door Inez Timmer en vervolgens ontwikkelde Inez samen met Tseard Nauta de meertalige muzikale theatervoorstelling „Holocaust-Hollywood, de kinderen van Ilse Weber“ met liederen, gedichten en andere teksten van Ilse Weber, brieven en reacties van haar oudste zoon (die de oorlog overleefde in Zweden), sfeerbeelden en muzikale impressies uit Theresienstadt. 

Eppie Dam, winnaar van de Gysbert Japicxprijs, heeft een aantal van de indrukwekkende gedichten en liedteksten van Ilse Weber met veel gevoel in het Fries vertaald. De componisten Tseard Nauta en Addy Scheele hebben een aantal van die Friestalige gedichten voorzien van prachtige nieuwe muziek. 

De voorstelling “Holocaust-Hollywood, de kinderen van Ilse Weber” was klaar om in première te gaan op 3 april 2020 in het Souterraintheater in Leeuwarden. De uitnodigingen waren verzonden en de speellijst voor april en mei, in het jaar van “75 jaar Vrijheid” zag er goed uit. 

De werving van nog meer voorstellingen was in volle gang. 

Toen kwam Corona en moesten alle theaters dicht. 

Gezien het thema van de voorstelling werd besloten de voorstellingen van april en mei uit te stellen tot dezelfde herinneringsperiode in 2021. Ook de voor het najaar geplande voorstellingen werden opnieuw ingeroosterd. De opdrachtgevers gingen akkoord met ons voorstel, ook al konden zij evenmin voorspellen hoe de vlag er tegen die tijd bij zou hangen. 

Er zijn dus in 2020 in het geheel geen voorstellingen geweest. 

De presentatie van de tweetalige dichtbundel ‘Wat in koffer seit, fersen út Theresienstadt’ met de Duitstalige gedichten en vertalingen in het Fries door Eppie Dam zou plaatsvinden bij de première van “Holocaust-Hollywood, de kinderen van Ilse Weber”. Dat kon niet doorgaan, maar de fraaie bundel verscheen wel in april 2020 bij Uitgeverij Afûk. 

Inez Timmer heeft een exemplaar van de bundel gezonden aan Hanuṧ Weber, de zoon van Ilse in Zweden. Zij had in 2019 contact met hem over het maken van de voorstelling. 

Vrienden 

De Stichting TheaterINEZiatief is heel blij met de belangstelling en steun van de Vrienden van de stichting. Vrienden/vriendinnen zijn personen die een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 15,00 leveren aan de Stichting TheaterINEZiatief om de theaterproducties van de stichting rond Inez Timmer mede mogelijk te maken. 

Duo-vrienden zijn twee huisgenoten die vriend zijn voor minimaal € 25,- per kalenderjaar. Beide vrienden/vriendinnen profiteren dan van de voordelen voor Vrienden van de Stichting TheaterINEZiatief: 

 • • Het mailadres voor communicatie met de vrienden is stichtingtheaterineziatief@gmail.com 

 

 • Nieuwsbrieven per e-mail wanneer er nieuws is (dus niet met een vaste frequentie). 

 

In 2020 verschenen er drie nieuwsbrieven (februari, juni en augustus). Stichting TheaterINEZiatief Jaarverslag 2020 www.theaterineziatief.nl 

 

 

 • Uitnodigingen voor premières van producties van de stichting TheaterINEZiatief met korting op de toegangsprijs; 
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendenactiviteit met Inez Timmer en evt. andere artiesten. 

 

De première van “Holocaust-Hollywood , de kinderen van Ilse Weber” en de vriendenactiviteit voor 2020 konden door de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van Covid-19 helaas niet door gaan. 

Deelname aan de verloting van een gratis concert-aan- huis, te geven door Inez Timmer en evt. andere artiesten. 

Bij de verloting van een Vriendenvoorstelling-aan-huis in november 2019 bleek de heer J. de Haan de gelukkige. Hij wilde zijn vrienden en kennissen op 14 april 2020 ontvangen voor “Een avondje Inez”, maar door de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Covid-19-virus moest deze voorstelling worden uitgesteld. Helaas was er in 2020 door de verlenging van de gezondheidsmaatregelen geen gelegenheid meer om de voorstelling in 2020 te realiseren. 

In 2020 werd er geen vriendenvoorstelling verloot. 

 1. D. Bestuur 

 

In memoriam Edith van der Roest 

Op 24 maart 2020 is ons bestuurslid Edith van der Roest overleden. 

Edith was vele jaren actief in de Friese muziekwereld, o.a. als zangeres bij de Groep ‘Gerard & Compagnie’, als bestuurslid van de vereniging van Friese Volksmuzikanten en organisator van Tsjochfestivals. 

In 2018 kwam ze ons bestuur versterken. 

Met Edith hebben we een lieve, enthousiaste vriendin en medewerker verloren. Haar vriendschap, warmte, humor, organisatietalent en haar onvoorwaardelijke steun aan iedereen zullen wij enorm missen. 

Haar muzikale vrienden en haar werkcollega’s hadden het vurig gehoopt, maar door de Coronamaatregelen was het helaas niet mogelijk om voor Edith een herdenkingsbijeenkomst te houden. 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur had al in 2019 een nieuwe kandidaat benaderd voor uitbreiding van het bestuur van vier naar vijf leden. Assie Aukes trad in februari 2020 toe tot het bestuur. 

Assie heeft o.a. 30 jaar gewerkt als programmeur van wereld- en folkmuziek bij Spiegeltheater/Odeon in Zwolle. Hij heeft al jaren een muziekprogramma bij de lokale omroep Súdwest-Fryslân in Koudum (radio en tv). Assie is voorzitter geweest van de inmiddels opgeheven vereniging voor Friese Volksmuzikanten, bekend als Tsjoch. Stichting TheaterINEZiatief Jaarverslag 2020 www.theaterineziatief.nl 

 

Door het overlijden van Edith van der Roest in maart 2020 bestaat het bestuur weer uit vier leden: Henk te Biesebeek (voorzitter), Addie Birkhoff (secretaris), Pia Laning (penningmeester), Assie Aukes (lid). 

Corona 

Het bestuur kwam in 2020 drie keer bijeen in Sneek: op 17 februari, 27 mei en 24 juni. 

De vergadering van 16 maart werd afgezegd, omdat op dat moment alle theateractiviteiten waren verboden en er nog geen zicht was op de toekomst. 

In mei werd besproken hoe de Stichting TheaterINEZiatief Inez en haar collega’s zou kunnen ondersteunen bij het realiseren van een Coronaproofproject. Een aanvraag voor ondersteuning van een komedie bij het nieuwe Cultuurmakersfonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds haalde het niet door snelle uitputting van het budget en de ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’ -methode van aanvragen. 

Op 28 september was de situatie voor onze voorstellingen niet veel duidelijker dan in juni en er werd besloten de geplande vergadering te verschuiven naar december. Ook deze vergadering werd weer verschoven (naar februari 2021). 

De communicatie verliep vooral in de tweede helft van 2020 via e-mail, telefoon en andere afstandsmedia. 

 


 

Stichting TheaterINEZiatief

Inhoudelijk Jaarverslag  2019 

 

 1. Vijf minuten voor aanvang

Achtergrond

Inez Timmer ontwikkelde en schreef deze autobiografische solomusical ‘Vijf minuten voor aanvang’. Inez geeft een beeld van haar ontwikkeling als persoon en als artiest, van pappa’s dochter tot volwassen vrouw en van beroemdheid in Friesland tot internationaal musicalartiest met een nomadenbestaan. De wortels en de wijde wereld, de liefde en de audities, beide met hoogte-en dieptepunten. Alles komt aan bod in deze openhartige en relativerende voorstelling.

Het projectplan kreeg helaas geen steun van subsidiegevers, waarop het bestuur heeft besloten de voorstelling op eigen kracht te financieren.

Aantal gespeelde voorstellingen 2019:  

9 februari Sneek, Noorderkerkzaal (première),

3 maart Wier, Ioannistheatertsjerke

20 maart Burgum, De Pleats (besloten)

31.maart Buitenpost De Point

5 april Ryptsjerk, De Einekoer 

13 april Koudum, De Súdwester/De Klink 

15 april Winschoten, De Klinker 

11 mei Assen, Podium Zuidhaege

31 mei Grevenbicht. Podiumkerkje

18 oktober Rottevalle, It Werflân

20 oktober Poppingawier, De Trilker, 

15 november Kimswerd, Pier’s Stee 

17 november Koarnjum, Nicolaaskerk

23 november Noordwolde, Vlechttheater

24 november Rotterdam Rozenburg, De Ontmoeting 

 

Publiekswaardering: Wat een vakvrouw!

Persreacties

(De Leeuwarder Courant, Sietse de Vries, vier sterren) Openhartige Inez Timmer vol humor …..Hoe persoonlijk de voorstelling ook is. Inez Timmer bekijkt haar eigen levensmateriaal steeds met het oog van de professionele entertainer. Hele en halve mislukkingen zijn interessanter dan ijdel gepraat over succes.…. Ze heeft op de grote Europese podia gestaan en in Friese dorpshuizen. Het ene moment in ‘’Vijf minuten voor aanvang’’ staat ze voluit een musical klassieker te zingen, het andere converseert ze intiem, én geestig met iemand in de zaal. Ze heeft gelijk: haar vader zou alle reden hebben om een beetje trots te zijn. 

 1. Leafdesbrieven

Achtergrond 

‘Leafdesbrieven’ van A.R. Gurney is een intieme Friestalige voorstelling van onze Stichting gerealiseerd met steun van Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum). De voorstelling past goed in het beleid van Tresoar waarin briefwisselingen en egodocumenten een thema zijn in de collectie. Thema en vorm lenen zich voor kleine locaties als bibliotheken en huiskamers, maar ook voor kleine theaters met maximaal 100 toeschouwers. Het stuk vraagt concentratie van het publiek, omdat de auteur beperkingen heeft opgelegd aan de uitvoering.

‘Love Letters ‘ is namelijk een  literair  ‘harkspul’, zonder muziek. De voorstelling behelst de briefwisseling tussen een man en een vrouw, die begon toen ze nog maar net konden schrijven en die voortduurt tot de dood van een van hen. De acteurs lezen voor. De vloeiende Friese vertaling is van de hand van Pyt Jon Sikkema. De spelers van  ‘Leafdesbrieven’ zijn Inez Timmer (Melissa) en Tseard Nauta (Andy). 

De wereldpremière van deze Friese versie was op vrijdag 26 oktober 2018 bij Tresoar in Leeuwarden.

 

Aantal gespeelde voorstellingen 2019

14 april Kortehemmen, Kleastertsjerke

17 april Franeker, Bibliotheek

24 april Kollum, Bibliotheek

19 mei Koarnjum, De Wier  

6 oktober Hemrik, Witte Kerk

10 oktober Burgum, De Pleats (it Nut)

 

Publiekswaardering

De voorstelling ‘Leafdesbrieven’ is in het Fries, maar ook degenen die deze taal niet geheel beheersen, worden geraakt en meegevoerd door de kracht van de taal en de kwaliteit van de uitvoering.

Pers

De pers was lovend over deze versie van ‘Love Letters’, waarin de acteurs, die bekend zijn om hun muzikale werk, hun veelzijdigheid toonden in een voorstelling waarin alleen woorden de emoties overbrengen.

Het Friesch Dagblad (Wiggele Wouda) schreef: Epistolaire confrontatie, meditatie en reflectie. Inez Timmer en Tseard Nauta weten je mee te nemen in hun geanimeerde manier van vertellen in de wereld van verbinden, afstoten, liefde, verlangen en contemplatie. En dan gaan de brieven plots niet meer over Melissa en Andy, hun liefdesgeschiedenis, maar gaan ze over jou als toehoorder.

De Leeuwarder Courant (Sietse de Vries) (vier sterren). In akteur en in aktrise neist elkoar achter in tafel, dy’t brieven dy’t se elkoar skriuwe lûdop lêze. Dy’t fan de skriuwer net oerein komme meie en elkoar net oansjen meie. Is dat teater? Dat kin teater wêze. En mei Inez Timmer en Tseard Nauta efter de tafel wurdt it dat ek. ……..By Nauta (as Andy) falle de emoasjes gear mei de wurden dy’t er skriuwt. Inez Timmer  uteret de emoasjes fan de labile Melissa foaral ynkassearjendewei as Andy oan it wurd is. It jout de ferhâlding tusken de twa treflik wer.

 

 1. Vrienden

 

De Stichting TheaterINEZiatief is heel blij met de belangstelling en steun van de Vrienden van de stichting. Vrienden/vriendinnen zijn personen die een jaarlijkse bijdrage van minimaal  € 15,00 leveren aan de Stichting TheaterINEZiatief om de theaterproducties van de stichting rond Inez Timmer mede mogelijk te maken.

Duo-vrienden zijn twee huisgenoten die vriend zijn voor minimaal € 25,- per kalenderjaar. Beide vrienden/vriendinnen profiteren dan van de voordelen voor Vrienden van de Stichting TheaterINEZiatief:

 • Nieuwsbrieven per e-mail wanneer er nieuws is (dus niet met een vaste frequentie).

Er verschenen in 2019 twee nieuwsbrieven (januari en december).

 

 • Uitnodigingen voor premières van producties van de stichting TheaterINEZiatief met korting op de toegangsprijs;
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendenactiviteit met Inez Timmer en evt. andere artiesten.

Op 10 maart 2019 in Café Baard in Baard trakteerden Inez Timmer, Tseard Nauta en Remko Hoitsma de vrienden op mooie liedjes.

 • Deelname aan de verloting van een gratis concert-aan- huis, te geven door Inez Timmer en evt. andere artiesten. 

Bij de verloting van een Vriendenvoorstelling-aan-huis in november 2019 bleek de heer J. de Haan de gelukkige. Hij zal zijn vrienden en kennissen ontvangen voor “Een avondje Inez” in het voorjaar van 2020.

Het mailadres voor communicatie met de vrienden is stichtingtheaterineziatief@gmail.com  

 

 1. Bestuur

Het bestuur kwam in 2019 4 keer bijeen: op 18 maart, 21 augustus, 4 november en 9 december.


 

Stichting TheaterINEZiatief

Inhoudelijk Jaarverslag  2018 versie 2

 

 1. Vijf minuten voor aanvang

Achtergrond

Inez Timmer ontwikkelde en schreef deze autobiografische solomusical ‘Vijf minuten voor aanvang’. Inez geeft een beeld van haar ontwikkeling als persoon en als artiest, van pappa’s dochter tot volwassen vrouw en van beroemdheid in Friesland tot internationaal musicalartiest met een nomadenbestaan. De wortels en de wijde wereld, de liefde en de audities, beide met hoogte-en dieptepunten. Alles komt aan bod in deze openhartige en relativerende voorstelling.

Het projectplan kreeg helaas geen steun van subsidiegevers, waarop het bestuur heeft besloten de voorstelling op eigen kracht te financieren.

Aantal gespeelde voorstellingen:  Try-out: 14 april 2018 in Mantgum (MFC De Wjukken). Première in voorjaar 2019. Daarna tournee. Het is de bedoeling deze voorstelling ook te brengen in seizoen 2019 - 2020.

 

Publiekswaardering:

Het publiek bij de try-out was enthousiast over deze zeer persoonlijke voorstelling met mooie verhalen, humor en prachtige liedjes. De reacties op de try-out gaven Inez voldoende inbreng om de voorstelling bij te kunnen schaven. 

De première van ‘Vijf minuten voor aanvang’ werd gepland in het tweede deel van het seizoen 2018 - 2019 en wel op 9 februari 2019 in de Noorderkerkzaal van het Cultuur Kwartier Sneek. 

 

 1. Leafdesbrieven

Achtergrond 

‘Leafdesbrieven’ van A.R. Gurney is een intieme Friestalige voorstelling van onze Stichting gerealiseerd met steun van Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) en Bibliotheek Service Fryslân (BSF). De voorstelling past goed in het beleid van Tresoar waarin briefwisselingen en egodocumenten een thema zijn in de collectie. Thema en vorm lenen zich voor kleine locaties als bibliotheken en huiskamers, maar ook voor kleine theaters met maximaal 100 toeschouwers. Het stuk vraagt concentratie van het publiek, omdat de auteur beperkingen heeft opgelegd aan de uitvoering.

‘Love Letters ‘ is namelijk een  literair  ‘harkspul’, zonder muziek. De voorstelling behelst de briefwisseling tussen een man en een vrouw, die begon toen ze nog maar net konden schrijven en die voortduurt tot de dood van een van hen. De acteurs lezen voor. De vloeiende Friese vertaling is van de hand van Pyt Jon Sikkema. De spelers van  ‘Leafdesbrieven’ zijn Inez Timmer (Melissa) en Tseard Nauta (Andy). 

De wereldpremière van deze Friese versie was op vrijdag 26 oktober 2018 bij Tresoar in Leeuwarden.  

 

Aantal gespeelde voorstellingen

26 oktober 2018 Leeuwarden Tresoar (première)

 8 november 2018 Leeuwarden Tresoar

10 november 2018 Grou huiskamervoorstelling

11 november 2018 Schalsum huiskamervoorstelling

29 november 2018 Sneek huiskamervoorstelling

 9 december 2018 Baard huiskamervoorstelling

In 2019 zal de voorstelling  “Leafdesbrieven” o.a. op het programma staan van een aantal bibliotheken.

Pers

De pers was lovend over deze versie van ‘Love Letters’, waarin de acteurs, die bekend zijn om hun muzikale werk, hun veelzijdigheid toonden in een voorstelling waarin alleen woorden de emoties overbrengen.

Het Friesch Dagblad ( Wiggele Wouda) schreef: Epistolaire confrontatie, meditatie en reflectie. Inez Timmer en Tseard Nauta weten je mee te nemen in hun geanimeerde manier van vertellen in de wereld van verbinden, afstoten, liefde, verlangen en contemplatie. En dan gaan de brieven plots niet meer over Melissa en Andy, hun liefdesgeschiedenis, maar gaan ze over jou als toehoorder.

De Leeuwarder Courant (Sietse de Vries) (vier sterren). In akteur en in aktrise neist elkoar achter in tafel, dy’t brieven dy’t se elkoar skriuwe lûdop lêze. Dy’t fan de skriuwer net oerein komme meie en elkoar net oansjen meie. Is dat teater? Dat kin teater wêze. En mei Inez Timmer en Tseard Nauta efter de tafel wurdt it dat ek. ……..By Nauta (as Andy) falle de emoasjes gear mei de wurden dy’t er skriuwt. Inez Timmer  uteret de emoasjes fan de labile Melissa foaral ynkassearjendewei as Andy oan it wurd is. It jout de ferhâlding tusken de twa treflik wer.

Publiekswaardering

De voorstelling ‘Leafdesbrieven’ is in het Fries, maar ook degenen die deze taal niet geheel beheersen, worden geraakt en meegevoerd door de kracht van de taal en de kwaliteit van de uitvoering.

 

 

 

 1. Vrienden

 

Nieuwsbrief

De Stichting TheaterINEZiatief is heel blij met de belangstelling en steun van de Vrienden van de stichting. In juli 2018 verscheen de eerste e-mailnieuwsbrief. Daarin werd o.a. aandacht besteed aan de borging van de privacy van de gegevens van de Vrienden.

 

Vrienden/vriendinnen zijn personen die een jaarlijkse bijdrage van minimaal  € 15,00 leveren aan de Stichting TheaterINEZiatief om de  theaterproducties rond Inez Timmer mede mogelijk te maken.

Sinds juli 2018 bestaat ook de mogelijkheid voor personen op het hetzelfde huisadres om Duo-vrienden te worden voor minimaal € 25,- per kalenderjaar.  Beide vrienden/vriendinnen profiteren dan van de voordelen voor Vrienden van de Stichting TheaterINEZiatief:

 • Nieuwsbrieven per e-mail wanneer er nieuws is (dus niet met een vaste frequentie);
 • Uitnodigingen voor premières van producties van de stichting TheaterINEZiatief met korting op de toegangsprijs;
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse  Vriendenactiviteit  met  Inez Timmer en evt. andere artiesten;
 • Deelname aan de verloting van een gratis concert-aan- huis, te geven door Inez Timmer en evt. andere artiesten.

De Vriendenactiviteit van najaar 2018 werd uitgesteld naar voorjaar 2019.

Bij de verloting van een Vriendenvoorstelling-aan-huis bleek mevrouw A. Akkerman de gelukkige. Zij ontving op 28 december 2018 haar vrienden en kennissen voor “Een avondje Inez”.

Het mailadres stichtingtheaterineziatief@gmail.com  werd in gebruik genomen bij de introductie van de Nieuwsbrief.

 

 1. Bestuur

Helaas heeft Ria Jongstra in 2018 het bestuur verlaten. Zij was een actief lid van januari 2017 tot voorjaar 2018.Het bestuur heeft dan ook grote waardering voor haar inspanningen. In juni 2018 werd Edith van der Roest lid van het bestuur, met als speciale taak het communiceren met de Vrienden.

 

Het bestuur kwam 4 x bijeen op 12 februari, 13 juni, 11 september, 26 november 2018.


 

Stichting TheaterINEZiatief

Inhoudelijk Jaarverslag  2017

 1. Op Alle Fronten, Lili Marleen & Lale Andersen (Nederlandstalig)

Achtergrond

Deze Nederlandstalige voorstelling naar de Duitstalige versie van auteur, actrice en zangeres  Gila Cremer werd in 2015 met ondersteuning van een aantal subsidiegevers gerealiseerd. De première was op 29 oktober 2015 in het Posthuistheater in Heerenveen.  De voorstelling werd goed ontvangen. De Leeuwarder Courant beoordeelde de voorstelling  zelfs met 5 sterren voor het spel en de muzikale uitvoering door Inez Timmer en Tseard Nauta.

Deze prachtige voorstelling  spreekt vooral organisatoren aan die het  thema Tweede Wereldoorlog willen aankaarten. In 2017 was dat opnieuw het geval.

Aantal gespeelde voorstellingen:  5

03 februari 17 Theater de Lawei, Drachten

21 april 17 Theater Carrousel, Ommen

01 mei 17 Theater Concordia, Enschede

04 mei 17 Elthetocomplex, Amsterdam

12 mei 17           Cultuurkwartier, Sneek

 

Publiekswaardering

De publieksreacties waren zeer enthousiast. Het publiek liet zich meeslepen door de sfeer en het verhaal van een vrouw die voor dilemma’s  komt te staan in een gevaarlijke tijd en die vanaf een zeker moment  wordt geleefd door het succes van haar interpretatie van het lied ‘Lili Marleen’. Het lied maakte  haar beroemd aan alle fronten in een  gruwelijke oorlog. De uitvoering  van de voorstelling met schitterende muziek en zang door Inez Timmer en Tseard Nauta wist de toeschouwers steeds in het hart  te raken.

Werving

Voor het verkopen van de voorstelling in en  buiten Friesland werd  in 2016 en 2017 MNB-producties ingeschakeld. Deze samenwerking verliep goed en werd in 2017 afgerond.

Het stichtingsbestuur neemt de werving weer op zich i.s.m. Inez Timmer, die uiteraard alle voorstellingen waarin zij de hoofdrol heeft onder de aandacht brengt van potentiële organisatoren in en buiten Friesland. Gezien de ervaringen zal de werving vooral gericht zijn op organisatoren die het thema Tweede Wereldoorlog  onder de aandacht willen brengen in het voorjaar. De voorstelling past overigens ook  uitstekend in andere jaargetijden.

 

 1. Stockholm, of in inkelde reis sabeare (Friestalig)

 

Achtergrond

De stichting TheaterINEZiatief heeft in 2016 een opdracht gegeven voor het schrijven van een Friestalig toneelstuk voor een ‘theater-aan-huisvoorstelling’.

De gerenommeerde toneelschrijver Tsjerk Kooistra, bekend van o.a. openluchttheater-voorstellingen in Jorwert schreef het  intieme theaterstuk ‘Stockholm, of in inkelde reis sabeare’ voor Inez Timmer en pianist en zanger Wiebe Kaspers.

De provincie Fryslân maakte het schrijven van het stuk mogelijk door een subsidie voor oorspronkelijk Friestalig theater.

Formule

Theater-aan-huis: Het huis waar gespeeld wordt, vormt het decor van de avond. De spelers brengen een mini-vleugel mee en moeten de uitdaging aangaan zich steeds op nieuwe omstandigheden instellen. Er wordt gebruik gemaakt van de situatie ter plaatse, deuren, licht, meubels, gang, keuken, kelder, inrichting. Daardoor is er geen avond gelijk aan de voorgaande. Het publiek is direct betrokken bij de handeling en het gebeuren. 

Wiebe Kaspers en Inez Timmer (uitvoerend team) nodigden mensen uit hun huis te openen voor deze 90 minuten durende voorstelling. De gastheer/gastvrouw zorgde, samen met het uitvoerende team, voor 30 betalende gasten. De gastheer/gastvrouw zelf kreeg voor de geboden gastvrijheid een dinerbon. 

Première: 23 maart 2017 in Jirnsum, gemeente Leeuwarden.

Aanwezige pers: Leeuwarder Courant. Oordeel 

Aantal gespeelde voorstellingen in 2017: 23

Locaties

Voorstellingen buiten de gemeente Leeuwarden  

Datum Plaats aan huis of klein theater

09 mrt. 17 Niawier aan huis

16 mrt. 17 Sneek Podium Lewinski

17 mrt. 17 Jorwert aan huis

19 mrt. 17 Schalsum aan huis

31 mrt. 17 Lippenhúzen aan huis

13 mei 17 Feanwâlden Schierstins

14 mei 17 Wytmarsum De Gekroonde Roskam

20 mei 17 Hiaure aan huis

21 mei 17 Winaam aan huis

30 nov.17 Bolsward aan huis

07 dec.17 Winsum aan huis

08 dec.17 Koarnjum De Wier  

20 dec.17 Tytsjerk Vijversburg

 

De gemeente Leeuwarden stelde een subsidie ter beschikking voor het dekken van een exploitatietekort bij 10 voorstellingen in de gemeente Leeuwarden.

Voorstellingen in de gemeente Leeuwarden( Ljouwert)  in 2017:

23 mrt. 17 Jirnsum aan huis 

24 mrt. 17 Miedum aan huis

6 mei   17 Goutum aan huis

18 mei 17 Ljouwert aan huis

29 nov.17 Ljouwert aan huis

06 dec.17 Ljouwert aan huis

09 dec.17 Grou aan huis 

13 dec.17 Ljouwert/Huizum aan huis

14 dec.17 Ljouwert aan huis 

23 dec.17 Goutum aan huis

 

 

Publiekswaardering

Het publiek was onder de indruk van deze soms heftige en beklemmende, maar ook humoristische voorstelling waarbij men de spelers dicht op de huid zit. 

Werving

De werving voor deze voorstellingen van Stockholm  verliep voornamelijk via het netwerk van de spelers Inez Timmer en Wiebe Kaspers en de vrienden van Stichting TheaterINEZiatief.

 

In de eerste helft  van 2018 worden er  geen voorstellingen van ‘Stockholm’ gepland. 

 

 


Download
2021 03 25 Algemene Voorwaarden St. Thea
Adobe Acrobat document 123.9 KB
Download
2021 04 15 Beleidsplan Stichting Theater
Adobe Acrobat document 200.3 KB