de stichting

logo Stichting Theaterineziatief

Statuten

 

 

Het Stichtingsbestuur bestaat uit:

Voorzitter: Henk te Biesebeek

Secretaris: Addie Birkhoff

Penningmeester: Pia Laning

Algemeen Bestuurslid: Edith van der Roest

 

 

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting TheaterINEZiatief. 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden.

Doel

Artikel 2

De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van het produceren, schrijven, promoten, spelen en zingen van theatervoorstellingen en concerten in Friesland en overig Nederland en Duitsland, in de Nederlandse, Friese en Duitse taal, overige gebieden en talen niet uitgezonderd, door Inez Timmer en andere door haar aangewezen personen. 

De stichting heeft tevens ten doel het ondersteunen van het ontwikkelen van concepten op voormelde gebieden, het ontwikkelen en ontplooien van activiteiten om cultuur uit te wisselen tussen Friesland, overig Nederland en Duitsland door middel van theater, lezingen, film, audio en/of multimedia presentaties.

Om bovenstaande doelen te realiseren zet de Stichting zich actief in tot het verkrijgen van financiële middelen door fondsenwerving (ook online), en voorts het verrichten van alle activiteiten die in de ruimste zin met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting ter realisering van haar doel zal gevormd worden door: 

 

- het stichtingskapitaal; 

- subsidies en donaties;  

- erfstellingen, legaten en schenkingen  

- eventuele andere verkrijgingen en baten


 

Stichting TheaterINEZiatief

Inhoudelijk Jaarverslag  2017

  1. Op Alle Fronten, Lili Marleen & Lale Andersen (Nederlandstalig)

Achtergrond

Deze Nederlandstalige voorstelling naar de Duitstalige versie van auteur, actrice en zangeres  Gila Cremer werd in 2015 met ondersteuning van een aantal subsidiegevers gerealiseerd. De première was op 29 oktober 2015 in het Posthuistheater in Heerenveen.  De voorstelling werd goed ontvangen. De Leeuwarder Courant beoordeelde de voorstelling  zelfs met 5 sterren voor het spel en de muzikale uitvoering door Inez Timmer en Tseard Nauta.

Deze prachtige voorstelling  spreekt vooral organisatoren aan die het  thema Tweede Wereldoorlog willen aankaarten. In 2017 was dat opnieuw het geval.

Aantal gespeelde voorstellingen:  5

03 februari 17 Theater de Lawei, Drachten

21 april 17 Theater Carrousel, Ommen

01 mei 17 Theater Concordia, Enschede

04 mei 17 Elthetocomplex, Amsterdam

12 mei 17           Cultuurkwartier, Sneek

 

Publiekswaardering

De publieksreacties waren zeer enthousiast. Het publiek liet zich meeslepen door de sfeer en het verhaal van een vrouw die voor dilemma’s  komt te staan in een gevaarlijke tijd en die vanaf een zeker moment  wordt geleefd door het succes van haar interpretatie van het lied ‘Lili Marleen’. Het lied maakte  haar beroemd aan alle fronten in een  gruwelijke oorlog. De uitvoering  van de voorstelling met schitterende muziek en zang door Inez Timmer en Tseard Nauta wist de toeschouwers steeds in het hart  te raken.

Werving

Voor het verkopen van de voorstelling in en  buiten Friesland werd  in 2016 en 2017 MNB-producties ingeschakeld. Deze samenwerking verliep goed en werd in 2017 afgerond.

Het stichtingsbestuur neemt de werving weer op zich i.s.m. Inez Timmer, die uiteraard alle voorstellingen waarin zij de hoofdrol heeft onder de aandacht brengt van potentiële organisatoren in en buiten Friesland. Gezien de ervaringen zal de werving vooral gericht zijn op organisatoren die het thema Tweede Wereldoorlog  onder de aandacht willen brengen in het voorjaar. De voorstelling past overigens ook  uitstekend in andere jaargetijden.

 

  1. Stockholm, of in inkelde reis sabeare (Friestalig)

 

Achtergrond

De stichting TheaterINEZiatief heeft in 2016 een opdracht gegeven voor het schrijven van een Friestalig toneelstuk voor een ‘theater-aan-huisvoorstelling’.

De gerenommeerde toneelschrijver Tsjerk Kooistra, bekend van o.a. openluchttheater-voorstellingen in Jorwert schreef het  intieme theaterstuk ‘Stockholm, of in inkelde reis sabeare’ voor Inez Timmer en pianist en zanger Wiebe Kaspers.

De provincie Fryslân maakte het schrijven van het stuk mogelijk door een subsidie voor oorspronkelijk Friestalig theater.

Formule

Theater-aan-huis: Het huis waar gespeeld wordt, vormt het decor van de avond. De spelers brengen een mini-vleugel mee en moeten de uitdaging aangaan zich steeds op nieuwe omstandigheden instellen. Er wordt gebruik gemaakt van de situatie ter plaatse, deuren, licht, meubels, gang, keuken, kelder, inrichting. Daardoor is er geen avond gelijk aan de voorgaande. Het publiek is direct betrokken bij de handeling en het gebeuren. 

Wiebe Kaspers en Inez Timmer (uitvoerend team) nodigden mensen uit hun huis te openen voor deze 90 minuten durende voorstelling. De gastheer/gastvrouw zorgde, samen met het uitvoerende team, voor 30 betalende gasten. De gastheer/gastvrouw zelf kreeg voor de geboden gastvrijheid een dinerbon. 

Première: 23 maart 2017 in Jirnsum, gemeente Leeuwarden.

Aanwezige pers: Leeuwarder Courant. Oordeel 

Aantal gespeelde voorstellingen in 2017: 23

Locaties

Voorstellingen buiten de gemeente Leeuwarden  

Datum Plaats aan huis of klein theater

09 mrt. 17 Niawier aan huis

16 mrt. 17 Sneek Podium Lewinski

17 mrt. 17 Jorwert aan huis

19 mrt. 17 Schalsum aan huis

31 mrt. 17 Lippenhúzen aan huis

13 mei 17 Feanwâlden Schierstins

14 mei 17 Wytmarsum De Gekroonde Roskam

20 mei 17 Hiaure aan huis

21 mei 17 Winaam aan huis

30 nov.17 Bolsward aan huis

07 dec.17 Winsum aan huis

08 dec.17 Koarnjum De Wier  

20 dec.17 Tytsjerk Vijversburg

 

De gemeente Leeuwarden stelde een subsidie ter beschikking voor het dekken van een exploitatietekort bij 10 voorstellingen in de gemeente Leeuwarden.

Voorstellingen in de gemeente Leeuwarden( Ljouwert)  in 2017:

23 mrt. 17 Jirnsum aan huis 

24 mrt. 17 Miedum aan huis

6 mei   17 Goutum aan huis

18 mei 17 Ljouwert aan huis

29 nov.17 Ljouwert aan huis

06 dec.17 Ljouwert aan huis

09 dec.17 Grou aan huis 

13 dec.17 Ljouwert/Huizum aan huis

14 dec.17 Ljouwert aan huis 

23 dec.17 Goutum aan huis

 

 

Publiekswaardering

Het publiek was onder de indruk van deze soms heftige en beklemmende, maar ook humoristische voorstelling waarbij men de spelers dicht op de huid zit. 

Werving

De werving voor deze voorstellingen van Stockholm  verliep voornamelijk via het netwerk van de spelers Inez Timmer en Wiebe Kaspers en de vrienden van Stichting TheaterINEZiatief.

 

In de eerste helft  van 2018 worden er  geen voorstellingen van ‘Stockholm’ gepland.