Holocaust Hollywood, de kinderen van Ilse Weber

Gatse Bosma:

Wat een indrukwekkende voorstelling was het gisteravond in Bant. En dat met wat er allemaal gaande is. Gewoon een blauwdruk. Ontroerend aangrijpend.

Blij dat ik de voostelling nog heb gezien. Ook de liederen waren prachtig. En Tsjeard ook, geweldig.  

 

Sytske en Willem Sterk:

Sneon 19 mrt. by Lewinski binne wy o sa rekke troch jimme foarstelling! It wie deastil en wy wiene in bytsje total-loss en binne daalk nei hûs gien. Foarm en tekst en performance, sa moai en lykwichtich en tagelyk hertferskuorrend en aaklik aktueel ek noch....de feiten wisten wy. Theresienstêd binne wy west, in cd mei dútske  Ilse Weberlieten hawwe wy, mar dit sloech alles!

 

Dieneke Hamstra-Hamstra:

Prachtig gespeeld maar ook heel indrukwekkend!

 

Maaike Yntema: (zag de voorstelling voor de tweede keer...)

Wat was het indrukwekkend….. vooral nu…. Holocaust Hollywood… met Inez Timmer en Tseard Nauta in Lewinsky Sneek…..

Hartelijk dank voor deze bewogen en intense impressie van wat er 80 jaar geleden gebeurde en terecht herdacht wordt….zo toegespitst op wat het met je doet als mens in je menswaardige bestaan

..toen… maar ook nu….

 

Margreet Kikkert:

Een geweldige mooie avond, zeer indrukwekkend.

 

Carla van der Zwaag:

Vorige week gezien. Echt een aanrader. Zo mooi vertolkt door Inez en Tseard. 

 

 • Astrid Koops-Tippersma
  Compliment! Helemaal waar wat je schrijft. Trots op jullie en je doorzettingsvermogen om dit stuk te kunnen spelen. 😘 Het duurde even maar toch maar mooi gelukt.
 • Jannie Kuindersma
  Jimme allegearre tige tank foar dizze ûnferjitlike foarstelling. Ik seach him ôfrûne freed yn De Skâns en tink der noch hieltiid oan werom.👌
  2
 • Piet Hein Oosterhagen
  Noch hieltiid by de foarstelling yn'e Skâns oppe Gerdyk. Troch alles wat hjir no op 20 oeren eastlik riden bart wurdt it stik noch swierder... 'n djip yngrippende en dochs skitterjende foarstelling....
  😢😓
  2
 • Baudien Dijkstra
  Wat een prachtige en ontroerende voorstelling. Indrukwekkend 👍
 • Corien van der Linden
  Mooi, doorzettingsvermogen, collegiale samenwerking en zo’n prachtige voorstelling. Geniet vanavond!
 • Greet Terpstra
  Succes Inez
 • Mathilda Wijbenga
  Ik wie der by yn de Gerdyk, it makke djippe yndruk. Do en Tseard Nauta, you do magic together, dêr bliuw ik by.
 • Hette van der Wal
  Tige yndrukwekkende foarstelling. “Om stil fan te wurden” Tank foar jim prachtige wurk❤️
 • Baukje Idzerda-Venema
  Tige tank Inez en Tseard, dat wy der joun by wêze mochten..... ek wy hiene triennen...... heel bysûnder......
 • Suze van der Werff
  Prachtig en ontroerend justerjûn yn MEM
 • Franci Heeger
  Ik hie it net misse wollen
 • Carla van der Zwaag
  Twa toppers hear. En ik fûn It reint en it spielt ek it moaiste.
 • Barry Diphoorn
  Ja het was prachtig! Een voorrecht om jullie op ons podium Lewinski te hebben mogen ontvangen. Zo bijzonder en belangrijke om door verhaal te blijven vertellen. Dank hiervoor. Jullie zijn beide prachtig! Xb
  2

Vijf minuten voor aanvang!

Afke Toren:

Het was opnieuw een verrassing!!

Na al die jaren weer Inez Timmer te zien optreden.Het was een ongelooflijke mooie middag bij de Trilker in Poppingawier!

Dat deze vrouw niet een geweldig groot publiek heeft in Nederland is eigenlijk niet te snappen. Zij is voor mij beter dan Karin Bloemen en geestiger dan vele andere cabaret-vrouwen van naam.

Iedereen die van zulke performers houdt ....ga naar Inez Timmer en ga genieten van een prachtige voorstelling.


Reakties na de try-out en première van "Vijf minuten voor aanvang!"

Jan Ottevanger: Ik ha GENOATEN ! Prachtige teaterfynsten

 

Mathilda Wijbenga Genytsje fan in oprjocht fertsjinne nachtrêst. It wie geweldich yn Snits

 

Geartsje de Vries: It wie geweldich Inez! Fakfrou!

 

Tjitske Pol: Alles had het, een kijkje in het leven van een “ artiest”, up en downs, hard werken, onzekerheid, euforie, consessies doen, financiële ups en downs, nomadenbestaan, glitter en glamour, maar ook altijd op je tenen moeten lopen. The show must go on..... altijd. Inez, ondanks al je twijfels, wij geloven in je, genieten van je, een vakvrouw in hart en nieren..... petje af! Fan for ever……

 

Sytse Haima: Ik ha juster echt genoaten, yn Baard, Inez!

Minsken, as jim de kâns krije om nei dizze prachtige “solo”-foarstelling te gean, seker dwaan. In oanrieder!!!

 

Addy Scheele: Je bent bewonderenswaardig veelzijdig! XXX

 

Geart En Joukje Bos: In bysûndere foarstelling, yndrukwekkend, soms mei in trien meastal mei in laits. In foarstelling oer de karriêre fan in fakfrou by útstek, spile troch de fakfrou sels. Wat in profesjonaliteit, wat in lape tekst en it rattelet oan yn tried troch fan begjin oant ein ôfwiksele mei prachtige lieten! Ek technysk kloppet it allegearre, dus ek in komplimint oan it adres fan Wouter van der Wal. Dizze foarstelling fertsjinnet in breed publyk! Hooplik foar Inez binne der in protte sealen dy't dizze foarstelling ha wolle!!

 

Mirjam van der Valk:  Prachtige voorstelling, genieten van de verhalen en prachtige liedjes. Compliment Inez😘

 

Mathilda Wijbenga: Ja, it wie wer genytsjen yn it kwadraat, fan begjin oan it ein! Geweldich, Inez Timmer!

 

Wybo Smids : Wa kin...gean hjir hinne! Juster try-out yn Baard wie sa moai!

 

Sip van Gelder: Gisteravond geweest en een heerlijk avondje gehad met Inez Timmer. Ze nam ons mee in een prachtig verhaal over haar belevenissen en avonturen die ze in haar carrière als zangeres heeft meegemaakt. Wat een tempo, prachtige liedjes en wat een energie. Dat alles in het sfeervolle café in Baard. Genieten. Tip. Ga er heen.

 

Yge Valk: Geweldige fijne avond gehad, jij bent echt een topartiest, wat een talent. Hg Geertje en Yge


Avondje Inez

Foto Peter Schütte

 

Froukje Reitsma:

wat in réaksjes justerjûn en hjoed ek noch! De froulju wiene út de skroeven. Wat hat dit in goeie goai west. Der wiene guon dy't seine: wanneer komt Inez wer?

Fierder: ik bin sa grutsk op dy, sa fijn dat wy dy yn Fryslân hawwe! 

 

Hartelijk dank, de leden hebben enorm genoten van het optreden van Inez Timmer! Mede dankzij haar is de viering van het 100-jarig bestaan van onze afdeling een groot succes geworden! Wat een vakvrouw, geweldig!

Hartelijke groet van Elly Biezeveld-Dikshoorn, voorzitter van de afdeling Haren van Koninklijke NVVH-VROUWENNETWERK

Leafdesbrieven

Foto Piet Douma PDF

Lieve Inez,

Bedankt voor je mail met al die geweldige reacties en mooie foto van jullie samen. Ikzelf sluit mij graag aan bij deze reacties, heb genoten en van het begin tot eind zat ik er helemaal in en zag het voor mij gebeuren.

Grace Vaillant

Sjoerd Hiemstra: 

Jha, was een mooie première afgelopen vrijdag in Tresoar. Echte aanrader en eigenlijk vanzelfsprekend dat je nu meer voorstellingen geeft!

 

Bart Kingma:

Prachtige wurdearring foar in prachtich yntym stik, dat ek as húskeamerfoarstelling te boeken is. Alle hulde foar oersetter Pyt Jon Sikkema, en Inez Timmer en Tseard Nauta dy’t de wurden ien foar ien yn in fluwielen doekje nei jo tabringe.

 

Piet Hein Oosterhagen:

Wie oanwêzig by de première fan Leafdesbrieven... Moai stik... Drôvich mar sa knap lyts en intym 'spile'... Tige tank Inez Timmer en Tseard Nauta..

 

Geart en Joukje Bos:

Wy wiene der by fan 'e jûn. Yndrukwekkend! Tige tige tank Inez Timmer en Tseard Nauta.

 

Mirjam van der Valk:

Prachtige voorstelling, op mooie locatie te Grou; “leafdesbrieven”, de moeite waard, en het blijft je bezighouden.

Ik heb er van genoten!

Stockholm of in inkele reis sabeare

Chrisje Bijker Wat een voorstelling ! Genoten...... Zoveel emotie, spanning, frustratie, woede, verdriet, verlatingsangst; en van al dit en meer, ook bijna- de tegengestelde zaken. Boeiend en hierdoor wordt je verrassend vaak op het verkeerde been gezet...Hierbij onstaat zeker ook nog een stuk betrokkenheidsgevoel .....Voor iedereen wel herkenbare momenten die met wat wrange humor en satire "gekruid". En dat is nu juist de kracht van "Stockholm" .... doet je ook nog wel vergeten dat er maar 2 spelers (en wat voor 2 !) dit muzikale spel spelen. Laat je verrassen, verbazen en een traan van zowel plezier als schrik doet plengen. Uiteindelijk was iedereen in de huiskamer bijna 5 minuten doodstil voor het echt doordrong dat het stuk afgelopen was....De moeite waard !

 

Fam Lunter:

Het stof is neergedaald, de glazen gespoeld en de gasten weer veilig thuis!

“In bjusterbaarlike joun”  is de herinnering.

Iedereen praat er nog over en de reacties zijn zeer enthousiast.

Dit moest ik nog even kwijt

We wensen jullie veel succes met de volgende optredens.

 

 

Ira Copier:

Vanavond voorstelling “Stockholm”-gespeeld door Inez Timmer en Wiebe Kaspers- in Grou. Gisteravond in Koarnjumtheater van Bob de Boer gezien. Echt zooo de moeite waard. Intrigerend en zelfs voor deze niet-Fries perfect te volgen. Fantastisch gespeeld. Het raakt.

 

Froukje Reitsema:

Regelmjittich moatte wy werom tinke oan de bysûndere jûn hjir by ús yn 'e hûs. Goh wat ha wy genietsje kind en noch dus. Sokke optredens gewoan by guon thús, dat soene je mear dwaan moatte en wa wit.... Lit it hearre as jim wer soks fan plan binne.

 

Sytze Giezen:

Gisteren zeer genoten van jou voorstelling "Stockholm" in park Vijversburg. Zeer bedankt.

 

PAUL VAN DIJK – De Moanne

It is stil yn ‘e smûke hûskeamer yn Winsum as Inez Timmer binnenstoot en mei in grutte beweging in stikmannich plestik bekers fan de mini-fleugel smyt. Alles falt yn diggels, wol se mar sizze. It is it begjin fan Stockholmof in inkele reis nei sabeare, húskeamerteater fan Inez Timmer en Wiebe Kaspers. We komme der achter dat Elske (Timmer) traumatisearre is om’t se har bern oanriden hat mei de auto. Wiebe Kaspers, dizkear net allinne pianist, hat in dûbelrol as de man fan Elske, dy’t mear allimentaasje hawwe wol, en it jonkje Hans. It ferhaal rekket yn in streamfersnelling as Hans foar it ljocht komt en begjint te fertellen. Ynienen bekrûpt it publyk it gefoel dat der wat goed mis is. It docht bliken dat Elske lytse Hans meinommen hat út Stockholm, nei har hûs, nei de kelder …

It duo hat net allinnich in ‘klik’ by it spyljen, mar hja fine elkoar ek yn dy oare leafde: de muzyk.

Yngrediïnten foar yndringjend thrillerteater op in skitterjende tekst tekst fan Tjerk Kooistra. It komt jo hjir en dêr oan it moed, mar de tekst befettet ek genôch filosofyske prakkesaasjes, moaie metafoaren en grappen. Timmer hat in goeie komyske timing, dat der falt genôch te laitsjen.

It dekor is sober. In baby-fleugel en wat plestik bekerkes, mear hat dizze foarstelling net nedich. Want yn ‘e smelle húskeamer wurdt goed spile. Timmer is tige oertsjûgjend as Elske, in frou dy’t yn har eigen wrâld it iene momint alles ûnder kontrôle liket te hawwen, en it oare beseft se dat net alles bliuwe kin sa as it is.

Fan Kaspers witte we dat er prachtich piano spilet … mar akteare? Jawis, dat kin er ek. Hy is foaral yn syn elemint as er mei de fjirde wand boartet en it publyk streekrjocht tasprekt (of foar immen yn it publyk in glês wyn ynskinkt). ‘Hans’ kin hielendal begripe wêrom’t Elske him meinommen hat en is syn eigen mem eins al in bytsje ferjitten. It is in kenmerk fan it ‘Stockholm-syndroom’: de gizeler krijt sympaty foar de gizelnimmer. En Kaspers spilet dit oertsjûgjend.

As der nei ôfrin fan de foarstelling neipraten wurdt mei de akteurs, fertelt Kaspers dat der ien by de foarige foarstelling sein hie dat hy [Kaspers] in prima akteur wie … mar dat er ris wat mei dat pianospyljen dwaan moast! Der sit oars genôch muzyk yn de foarstelling, ynstrumentaal (pianomuzyk ûnder in sêne), mar der wurdt ek songen troch Timmer en Kaspers. It duo hat net allinnich in ‘klik’ by it spyljen, mar hja fine elkoar ek yn dy oare leafde: de muzyk.

It riedseleftige ferhaal hat in ûnferwacht ein yn petto. As Elske en har man inoar wer ris treffe blykt net alles te wêzen sa’t Elske it ús foarspegele hat. Sabeare kin net allinnich in nijsgjirrich plak wêze om rûn te doarmjen, it kin ek in finzenis wêze.

 

 

Muzikaal uit eten in De Prinsentuin:

Foto Bob de Boer

Sjoerd Hiemstra:

Het werd weer hoog tijd! Lekker uit eten, dat is lang geleden. En genieten van live muziek gebracht door een echte artiest, dat hebben we lang moeten ontberen. 

Gisteravond samen met Karen Soumokil (die voor het grootste gedeelte het beelmateriaal geleverd heeft) in de Koperen Tuin heerlijk genoten van een goed maal omlijst met een mooie muzikale begeleiding verzorgd door the most talented mrs Inez Timmer.

Covid19 gooit heel veel roet in het eten en maakt het voor veel mensen heel moeilijk. De pareltjes op je pad die de zoete herinnering aan een onschuldiger tijd doen herleven glimmen des te mooier en wakkeren het verlangen naar het loslaten van alle maatregelen en het onbevangen oppakken van het leven zoals het was, weer aan. 

Dank je Inez voor deze heerlijke avond. 💜💜 😊


Mademoiselle Chanel

Chanel sigaret en hoed
Foto Peter Schütte

 Dag Inez,

we willen je nog even laten weten dat we erg genoten hebben van de voorstelling van Mademoiselle Chanel, twee weken geleden in Coevorden.

We hebben ook van de leden alleen maar positieve reacties gehoord.

"Dit was de mooiste avond die we ooit bij Vrouwen van Nu hebben gehad", zei een lid.

 

Froukje Kits:

Genieten van Inez Timmer als.....Chanel!!! Wát een topvoorstelling weer!! Aanrader!!

 

Harry Vonk:

 Wat een heerlijke middag met Inez Timmer haar theater show over het leven van Coco Chanel! Professioneel, pakkend en meeslepend ! Fantastisch, mensen, ga dit zien ! Echt geweldig. Dank jullie Inez en Remko.

 

Joke Bakker:

 Do wiest geweldich yn Wier!! We wiene ûnder de yndruk fan de hiele performance, dyn sang (Telkens weer, sa lûpsuver; pikefel) dyn Frâns en no ja, fan alles! Chapeau!

Prachtige middei hân.

 

Hinke Wolthuizen:

Krekt werom fan de première en wat ha ik in moaie jûn hân, wat in prachtich ferhaal mei in trien hjir en dêr, mar foaral ek triennen yn de eagen fan it laitsjen, sa geweldich spile en mei har dyk fan in stim sa moai songen. Topper!

 

Rina Jacobs-Selva:

Een aanrader!! Gezien vanavond in het mooiste theatertje van Leeuwarden, chapeau Inez!

 

Ankie de Ruiter:

Prachtige Inez Timmer in de huid van Coco Chanel: Marcel en ik hebben gisteravond genoten van jou vrolijke, ontroerende en inspirerende première voorstelling! 

Jouw schitterende zingen en dansen, licht en geluid (Remko Hoitsma), alle kostuums, en de leuke welkome ontvangst van Jan-Dirk van Ravesteijn in het mooie knusse Stichting Kleintheater De vier Pelikanen maakten het plaatje compleet. 

Motto: nooit opgeven, doorzetten en 'Non, Je Ne Regrette Rien': nergens spijt van hebben! Gaat dat zien!

 

Pia Laning:

Gisteravond Première Coco Chanell met Inez Timmer , wat een geweldige avond in Leeuwarden, een toost op weer een nieuw succes!

 

Theo Douma:

Tja wat moet je hier nu over zeggen ?

Een meer dan komplete Inez vertelt en zingt het complete verhaal over een

in 1883 geboren weeskind die uitgroeide tot de belangrijkste modeontwerpster ever . Coco die met minder dan niets begon en eindigde met een (mode) imperium en natuurlijk met het nog steeds beroemde parfum Chanel nummer 5 .

Een onnavolgbare bijna onhollandse ,, one man-show " gedragen door een buitengewoon sterk verhaal zonder ook maar 1 zwak moment .Hoe Inez ooit deze krankzinnig lange teksten in haar hoofd heeft weten te persen is slechts 1 van deze verbazingwekkende

constateringen en moeiteloos raasde de een na de andere muzikale hit voorbij : van het ijzersterke meezing nummer Les Champs Elysees waarbij Inez middels een ,, meezing-doek " het publiek het refrein liet meezingen tot Non, je ne regrette rien van Edith Piaf.

Dat zoveel kwaliteit zomaar in Friesland voor het oprapen ligt maakt je sprakeloos.Het was een in alle opzichten bijzondere happening waarvan ik nog steeds denk dat je voor deze zeer exclusieve en professionele Solomusical er Carre voor zou kunnen afbreken .

Maar tja.Wat doet de Gemeente Leeuwarden & de Provincie of CH2018 met dit weergaloze talent

met de naam Inez Timmer ?

 

Geart en Joukje Bos:

Fan 'e middei mochten we op útnoeging fan Inez Timmer de foarstellng / solomusical oer it libben fan Mademoiselle Chanel bywenje yn it karakterestike en grôtfolle tsjerkje fan Wier. It is werklik ûnfoarstelber wat dizze fakfrou dêr, nei "Op alle Fronten", op it poadium delset. We hawwe allegearre wolris fan Chanel heard, hjoed kamen de dêr oanwêzigen der krekt efter hoe in bysûndere frou dit west hat. In lape tekst oan mekoar plakt my in tal bekende en minder bekende lieten op sublime wize brocht troch dizze alleskenner soargen der foar dat wy fan begjin oant ein geniete ha. In grut kompliment foar itjinge wat Inez sels skreaun en oer it fuotljocht brocht hat is dan ek wol op syn plak. Holpen troch in tal freonen en muzikanten is it in (hollânsktalige) foarstelling dy't rûnom folle sealen fertsjinnet. (Bygeande foto is fan folle minder kwaliteit as de foarstelling)

 

Emke Wouda:

Een heel leuke middag in het kerkje van Wier met een fantastische show van Coco Chanel. Een prachtige voorstelling waar ik samen met Jeanette van genoten heb. Bedankt hiervoor.

 

Der Freitag, der 13.10. war ein besonderer Tag. Einen so schönen Abend im Kabarett Flin hatten wir schon öfters gehabt. Aber, dieser Abend war was besonders. Inez Timmer als Coco Chanel. Sie gab alles, was Coco so im Leben erarbeitet, gelebt und erlebt hatte. Die Musikeinlagen in Französisch taten den Ohren gut und man konnte auch mit schunkeln. Als Perle der Kleinkunst am Abend von Philipp angekündigt, war sie ein Diamant, der nur so funkelte! Der Charme, den Inez ausstrahlte war so schön, so einzigartig, so wie es bei Coco Chanel bestimmt auch. Wenn wir als Zuschauer von den Stühlen springen und der Schauspielerin im Stehen applaudieren. Das hatte sie nun wirklich verdient und wir hatten einen sehr schönen Abend genossen und erlebt! Danke an das Kabarett Flin und dem Team! Ihr seid alle super!!

— mit Lothar Duesseldorf hier: Kabarett FLiN.

 

Harmke van der Veen:

Ik ha justerjoen wer genoten !!

Do hast wol wer wat del zet hjer, wat een woordenstroom en mooie verskes yn alle talen want sjonge kinst ek os de beste 👌.

Echt, ik foen it magnifiek !!

De locatie wie ek prachtig hé, knus, gezellig, lekker warm.

Ik bin bliid dat ik hinne gong bin, it wie een fijne joen.

 

 

Nogmaals wil ik je dank zeggen voor de fantastische avond gisteravond in Zwolle. Wat een stem heb je, geweldig. Wie weet organiseren wij nog eens een avond met jou of anders misschien van uit gebouw SIO zelf.

Succes met je nieuwe programma.

Hartelijke groeten,

Rina Braakman

Vrouwen van Nu afd. Zwolle

 

Wiebe Kaspers:

it wie prachtich sneon, fantastysk dien! Hiest my der hielendal by

 

 

 

HoHoHo De Krystrevu

Gatze en Riny:

Hallo Inez,

We hebben donderdag genoten in Balk. Heerlijke ontspannende avond. Leuk publiek en het plezier spat er bij jullie vanaf. Geweldig.

 

 

 

Op alle fronten

Roel Oostra:

Soms, geachte lezer, lieve lezeres, kan ik de verleiding niet weerstaan een voorstelling aan te prijzen. U weet zo langzamerhand wel dat ik daar altijd zeer terughoudend in ben omdat smaken nu eenmaal verschillen. Wat  ik mooi vind kunt u wel stom vervelend vinden of andersom. Maar soms kom je in theaterland wat tegen waarvan je zegt ‘Wau !’. Zo’n  voorstelling is in mijn ogen ‘Op alle fronten’  het levensverhaal van  de zangeres Lale Andersen die wereldberoemd  werd met haar lied Lili Marleen. Dat verhaal wordt verteld door Inez Timmer en de muzikale alleskunner Tseard Nauta.


Woansdei wie ik mei myn suster en sweager by de útfiering fan "Op alle fronten" yn Burgum. It wie manjefyk! Wat jo en Tseard Nauta dêr brochten hat djippe yndruk makke. Ik ha skiednisleraar west oan it lyseum yn Dokkum en at ik no noch oan skoalle stien hie dan hie ik der op oanstien dat eineksamenlearlingen jim foarstelling sjen soene. Skiednis en keunst , it kaam sa goed by elkoar! Nochris myn grutte wurdearring en tank!  Mei freonlike groet, Teun R.A.Simonides


Mattie Boekema:

van de LC kregen jullie 5***** voor Op alle fronten, als ik het kon zeggen kregen jullie een sterrenhemel! We hebben genoten gister, wat een pracht van een voorstelling! 


 Betty Okkema, Marne Theater:
Ondanks dat het niet een druk bezochte avond was, vonden wij jouw performance een zeer waardevolle toevoeging op deze culturele avond.

 

Wij hebben ook genoten!

Meindert Schroor, Bureau Varenius:

Ha Inez,

Do wiest al fuort mar ik wol dy noch efkes komplimentaerje en betanke foar dyn geweldige presintaasje by de lansearring fan de Nije Ensyklopedy fan Fryslân. Wy en alle oaren hawwe der fan genoaten. Klasse! Nochris tige, tige tank!!


Corien van der Linden:

Dag Inez,

Heel hartelijk dank voor de prachtige voorstelling in het Kazematten museum. De combinatie van museum en voorstelling was indrukwekkend. Het laat mooi zien dat 'goed of fout' niet te kwalificeren is, er bestaan alleen omstandigheden...


Ton:

Beste Inez,

Wij Ton & Asta hebben afgelopen vrijdagavond genoten van de voorstelling

Lilli marleen speelt nog steeds door ons hoofd en wat een mooie klankkleur

jullie beider stemmen !


Jan Folco Wierda:

Hallo Inez,

Wij hebben genoten van jullie voorstelling. Ook onze dochter van 11 jaar vond het mooi.

Nooit zaten wij dichter in de buurt van het podium; 1e rij in het midden, tegen de (nep ?) microfoon.

Bedankt en nog veel succes met "Lale Marleen".


Sytze de Jong, voorzitter Nut Franeker:

Goedemorgen Inez,

Ik wil jou, Tseard en Remco nog eens hartelijk dank zeggen voor de prachtige voorstelling.

Ik heb van onze leden alleen maar lof gehoord.

Het was een fantastisch einde van ons winterseizoen.

Ik wens je veel succes met alles wat je doet en wie weet ….  tot ziens.


Simy Sevenster:

Goemoarn Inez,

Op alle fronten, wie oer alle boegen hartstikke goed, moai en pràchtich!

Alle lof! En ...wàt in kondysje!

Wàt in protte tekst!

100% hielendal ynoarder.


Daan de Boer:

Ik kin it net lette om to finen dats do dysels te koart dochst  mei 'lekker troch prutse' . Net foar niks krigest fiif  stjerren fan de strange Rudolf Nammensma yn de LC foar in foarstelling. En ek de 'Irolt Ik wit it  noch' sil in soat minsken lang by bliuwe. Dus do en jimme binne in ferriking van de Fryske kultuer!!! Trije utroptekens fan my (en fan Hinke as se dit lêze soe).


Milou Buisman:

Hi,

Even snel via deze weg een groot compliment aan jou en jouw toneel partner uiteraard. Ik, nee sorry wij, vonden de show gisterenavond geweldig. In een woord…GENIETEN!!

 


Bob de Boer:

Lieve Inez,

wat een pracht van een voorstelling!

Veel dank en met liefs in de nacht.

 

 


Anneke Beuk:

Ik ben erg onder de indruk en wil graag nog meer voorstellingen zien.


Marius Kooyman:

Het was een buitengewone ervaring. Ik heb enkele tranen geplengd.


Inez Timmer vertolkt op overtuigende wijze het levensverhaal  van ‘Lili Marleen’. Door Astrid Koops-Tippersma

Als ik op een koude dag richting Pingjum rij, kan ik me nog totaal geen voorstelling maken van de dame die ik op deze beladen dag, exact 72 jaar na de bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland, zal treffen in het moderne dorpshuis aldaar. Ik ben best wel zenuwachtig om een interview te gaan doen met deze door de wol geverfde vakvrouw en duizendpoot. Actrice, zangeres, internationale musicalster, conferencier en lerares, die tussendoor een studie jazz volgde aan het conservatorium te Hilversum. Geboren in Dedemsvaart, getogen in Friesland en nu al een aantal jaren woonachtig in Essen (Duitsland), de liefde achterna…

Ook Lale Andersen (artiestennaam van Liese-Lotte Helene Berta Bunnenberg) gaat de liefde achterna. Maar wat was de grootste in hààr leven? Haar eerste man Paul Ernst Wilke, of de drie kinderen Björn, Carmen-Litta en Michael, die zij 6 weken na de geboorte van haar jongste verliet? Schitteren op het podium of toch de Joodse componist Rolf Liebermann uit Zwitserland naar wie ze gedurende de tweede wereldoorlog zo verlangde? Of had ze haar hart verpand aan het vertolken van het wereldberoemde lied ‘Lili Marleen’? Ik ben benieuwd wat úw antwoord zal zijn na het zien van deze mooie, boeiende, soms ontroerende maar ook grappige voorstelling ‘Op alle Fronten’.

Het stuk over het fascinerende leven van zangeres Lale Andersen ‘An allen Fronten’, mocht Timmer van de Duitse schrijfster en actrice Gilla Cremer spelen in Nederland. “Ik had met haar contact opgenomen omdat ik zo gefascineerd was door de vrouw en zangeres Lale Andersen. Mede omdat Cremer mij een keer op het podium had gezien, heeft ze mij het stuk ‘gegeven’ en heb ik nu de eer om dit al vanaf 2015 te spelen. De tekst van het lied was toen precies 100 jaar geleden geschreven door de Duitse soldaat Hans Leip.”, aldus een relaxt ogende Inez Timmer. Ze heeft het erg druk in Friesland de komende tijd. “Ik speel verschillende voorstellingen door elkaar, ‘Stockholm’ een Friestalig muzikaal huiskamertheater met Wiebe Kaspers, ‘Eeuwfeest van een schuldig lied’ (muzikale lezing), de solo musical ‘Mademoiselle Chanel’ en ‘Tusken Heimat en Heitelan’, een Fries cabaretconcert.”

Petje af voor Inez die sinds 1971 in het artiestenvak zit. Begonnen als zangeres bij Skyline en daarna zat ze ruim 10 jaar in de eerste Friestalige folkgroep ‘Irolt’. De groep bracht 7 LP’s uit, inspireerde tientallen mensen om in het Fries te gaan zingen en stond daarmee mede aan de basis van de Tsjoch-beweging. Daarna is ze 22 jaar lang op tournee geweest en shows en musicals gedaan in onder andere Oostenrijk, Duitsland en New York. En nu weer terug in Friesland, gelukkig! Met Tseard Nauta aan haar zijde die overigens een niet onverdienstelijke rol speelt in het stuk over het fascinerende lied welke alle kampen in de oorlog tot beroering bracht. Deze multi-instrumentalist speelt piano, accordeon en gitaar, neemt diverse kleine rollen op zich en zingt ook regelmatig mee met de Duitse nummers.

En wat zijn de verdere toekomstplannen, vraag ik aan Inez. “Vanaf eind mei ben ik als host/conferencier twee maanden werkzaam op cruisesschip AIDAprima, met elke avond een ander thema en optreden. Daarnaast werk ik aan een nieuwe show genaamd ‘3x3=10’ waarin ik vertel over tien interessante vrouwen. Het publiek kiest er vervolgens drie waarover ik  op mijn eigen manier zal uitweiden. En dan is het in 2018 wel tijd voor mijn autobiografie.” zegt ze lachend. “Een show met  de titel: ‘Ik ben een musicalster’ en als ondertitel ‘en wat doet u voor de kost?’ Ik heb inmiddels al zoveel meegemaakt.”

Tot die tijd raad ik eenieder aan om op vrijdag 12 mei 2017 naar deze bijzondere en boeiende voorstelling te gaan in de Noorderkerkzaal in Sneek. Een uitgelezen kans om deze in Friesland absoluut ondergewaardeerde, veelzijdige, gedreven, spontane en mooie vakvrouw ‘op alle fronten’ te zien schitteren in een rol die haar op het lijf geschreven is!

Astrid Koops-Tippersma

pastedGraphic.png

 

 

 

 

Eeuwfeest van een schuldig lied

Reacties na de première:

Henk Popma:

Meer dan aan de hooggespannen verwachtingen voldaan Wat was

ze geweldig, ook al was het vanmiddag de eerste try-out.

Prachtige articulatie n wat een vertellen. Het zingen is genieten.

Voortdurend wat nieuws willen doen en daarin slagen. En dan met

zo’n programma dat niet alleen nostalgie is, maar ook aan het

denken zet. Geschiedenis is meer dan feiten; beeldvorming en het

zoeken naar de andere kant van de medaille.

 

Luise da Costa:

nogmaals dank voor je mooie programma. prachtig samen gesteld

qua historie/lied en mooi vertolkt.

Rob van Leeuwen:

Wat een fantastisch programma! Een voor mij nieuw

concept: geschiedenis combineren met een gezongen

lied. Prachtig uitgevoerd. Ik heb genoten.

 

Mario & Karin:

Wij waren erg onder de indruk, geweldige voorstelling!

Wynetta Themmen:

Een heel mooi programma, ik heb genoten!

 

Alie Hoekstra:

We hebben genoten! Een hele leuke middag in een enig theatertje. Wat een professioneel

optreden. Prachtige liedjes en heel herkenbaar. Een heel professionele stem.

Succes, heel veel succes verdient dit optreden!

 

Gurbe Douwstra:

Juster nei de try-out west fan in nije foarstelling fan Inez Timmer. In tige boeiende

muzikale lêzing oer it bekende liet 'Lily Marleen, eeuwfeest van een schuldig lied'. In

bekend liet, dêr't folle mear oan skiednis en ferhaal achter sit as dat je tinke soenen.

In lêzing, oanklaaid mei bylden, muzyk en lietsjes en ien fan dy lietsjes, in

streektaalliet fan Lale Andersen, lit ik jûn hearre yn Radio Froskepôle. De try-out wie

yn it prachtige mini-teater @itheech yn Ferwert.

 

Teun R.A.Simonides:

Om it ien /twa wurden te sizzen: in boppeslach! (Klasse!!)

Beste Inez,

We willen je even laten weten dat er vanmorgen in het dorp, supermarkt en zwembad vele lovende woorden klonken over  je prachtige voorstelling, we vinden dat we dit aan je door moeten geven, dat verdien je, het was prachtig!!

Met vriendelijke groet,

Akke Braaksma

Vrouwen van Nu Marum

Dag Inez,

Nogmaals wil ik je dank zeggen voor de fantastische avond gisteravond in Zwolle. Wat een stem heb je, geweldig. Wie weet organiseren wij nog eens een avond met jou of anders misschien van uit gebouw SIO zelf.

Succes met je nieuwe programma. 

Hartelijke groeten,

Rina Braakman

Vrouwen van Nu afd. Zwolle

Ik vond het een geweldige middag !!

Jij bent geweldig 👌 super !!

Wat een boeiend verhaal, ongelofelijk, en heel mooi verteld en gezongen, petje af !!

Harmke vd Veen, Jubbega

Gistermiddag heb ik genoten van jouw boeiende voorstelling over Lili Marleen in het kerkje van Jubbega-Schurega.

H.Jongsma