Foto's Peter Schütte

Kattekwea, in Oade oan Irolt.  (Voor NL zie hieronder)

 

‚"Jo binne fan Irolt dochs?"  freget de frou by de grienteôfdieling yn de supermerke, ‚"och wat wie dat moaie muzyk" seit se wylst se jierpels en sipels yn har karke leit. It is de twadde kear al dy deis dat Irolt foarbykomt  en as dan jûns ek noch myn goeje freon Peter van der Zwaag skillet mei it idee in programma gear te stallen mei Irolt repertoire hoech ik gjin sekonde nei te tinken. Dat moat altyd wêze! Irolt yn in nij jaske, mei pianobegelieding fan myn favoriete pianist/accordeonist. Wat in feest!

Wêr is myn blokfluit eins? En myn trommel? En hokker nûmers kieze we? It wite wiif fansels, Klaes Keunst,  de Gudrun Sêge, Kamperfoelje, Kattekwea… Kattekwea!! Dat is de titel! 

 

‚'Kattekwea‘ is in fleurich, ferhalend konsert, it jout in tiidsbyld fan de optimistyske jieren ’70, fertelt de skiednis fan de opkomst fan de Fryske folk, ienris de widze fan it Frysk-muzikale lânskip fan hjoed.

Irolt hat in nije jas krigen, mar de jasbûsen sitte noch fol fertroude refreinen en ferhalen, presenteart troch twa yn it sâlt bebiten artysten dy’t it ûndogensk wêze nea ôfleard hawwe. 

 

Dit fertelkonsert is prima geskikt foar lytse sealen en intyme settings. 

 

Foar ynformaasje en boekingen:

Peter van der Zwaag

mail: kattekwea@gmail.com

 

Nederlandse versie:

"U bent toch van Irolt?" vraagt de vrouw bij de groenteafdeling van de supermarkt, "Och wat was dat mooie muziek" zegt ze terwijl ze aardappelen en uien in haar winkelkarretje legt.
Ik word er nog regelmatig op aangesproken, mijn tijd als zangeres bij Irolt, eerder diezelfde dag ook al. En wanneer dan mijn goede vriend Peter van der Zwaag mij 's avonds belt met het idee om een programma samen te stellen met Irolt repertoire, hoef ik geen seconde na te denken. It giet oan! De Friese folkgroep Irolt slaagde er in 1975 met 'De Gudrun Sêge' in om het Fries als volwaardige muzikale taal op de kaart te zetten.  

Dus; Irolt in een nieuw jasje, met piano begeleiding van mijn favoriete pianist/accordeonist, Dat wordt een feestje! Waar is mijn blokfluit? En mijn trommel? Welke nummers kiezen we? It wite wiif, Klaes Keunst, de Gudrun Sêge, Kamperfoelje, Kattekwea… Kattekwea! Oh dat wordt de titel van het programma! 

 

'Kattekwea' is een vrolijk, verhalend concert dat een tijdsbeeld schetst van de optimistische jaren '70. Dit gezellige vertelconcert illustreert de geschiedenis van de opkomst van de Friese folk. Het repertoire van  Irolt heeft in deze voorstelling een nieuwe muzikale jas gekregen, maar de zakken van die jas zitten nog boordevol vertrouwde refreinen en heerlijke herinneringen, opgedist door twee artiesten die nog steeds ondeugend kunnen zijn. 

 

'Kattekwea' is geschikt voor grote en kleine zalen.

 

Voor informatie en boekingen:

Peter van der Zwaag

mail: kattekwea@gmail.com